Zmiana aranżacji parteru budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-004 Kraków, plac Wszystkich Świętych
 • Telefon/fax: tel. +48126161508 , fax. +48126161236
 • Data zamieszczenia: 2019-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
  plac Wszystkich Świętych 3-4
  31-004 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48126161508, fax. +48126161236
  REGON: 351554353
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana aranżacji parteru budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiotem zamówienia jest zmiana aranżacji wnętrz biurowych na parterze budynku w związku ze zmianą koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, polegającej na przebudowie istniejących lokali biurowych w zakresie budowlanym i technicznym wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, teletechniczną, wodno-kanalizacyjną, c.o., wentylacji i klimatyzacji. Roboty winny być wykonane w dwóch etapach: Etap I obejmuje wykonanie prac związanych ze zmianą aranżacji pomieszczeń numer od 06 do 12; Etap II obejmuje wykonanie prac związanych ze zmianą aranżacji pomieszczeń numer od 01 do 05. Przewidywany zakres prac został określony w następujących dokumentach: Zmianie aranżacji parteru budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18 wraz z projektem instalacji elektrycznej i niskoprądowej - (zał. nr 7 do specyfikacji); Zmianie aranżacji parteru budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18 wraz z projektem instalacji elektrycznej i niskoprądowej - instalacje elektryczne (zał. nr 8 do specyfikacji); Zmianie aranżacji parteru budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18 wraz z projektem instalacji elektrycznej i niskoprądowej - instalacje słaboprądowe (zał. nr 9 do specyfikacji); Aranżacji parteru wraz z opracowaniem projektowym wentylacji i klimatyzacji, umożliwiającym późniejszą rozbudowę tych instalacji na pozostałych kondygnacjach budynku UMK przy ul. Stachowicza 18 – instalacja wod. kan. i wymiana grzejników w instalacji co (zał. nr 10 do specyfikacji); Aranżacji parteru wraz z opracowaniem projektowym wentylacji i klimatyzacji, umożliwiającym późniejszą rozbudowę tych instalacji na pozostałych kondygnacjach budynku UMK przy ul. Stachowicza 18 – instalacja wentylacji i klimatyzacji (zał. nr 11 do specyfikacji); przedmiarach robót – roboty ogólnobudowlane, instalacja elektryczna, instalacja słaboprądowa, instalacja wod. kan, i wymiana grzejników w instalacji c.o., instalacja wentylacji i klimatyzacji (zał. nr 12 do specyfikacji); specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty ogólnobudowlane (zał. nr 13 do specyfikacji); specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje elektryczne wewnętrzne i instalacje niskoprądowe (zał. nr 14 do specyfikacji); specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje wentylacji i klimatyzacji (zał. nr 15 do specyfikacji); specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje wod. kan. i wymiana grzejników w instalacji co. (zał. nr 16 do specyfikacji); w uwagach Zamawiającego do dokumentacji (zał. nr 17 do specyfikacji). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji oraz dokumenty, o których mowa powyżej. B. Uwagi dodatkowe: Wykonawcy mogą przed złożeniem ofert skorzystać z wizji lokalnej. Terminy wizji określono w pkt 21.1. specyfikacji. 2 Cenę oferty za wykonanie zamówienia (cenę ryczałtową) należy wyliczyć m.in. w oparciu o dokumentację, która stanowi załączniki nr 7 - 17. 3. Przekazane przedmiary robót należy traktować jako dokumenty pomocnicze, które nie mogą stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny (wynagrodzenia) ryczałtowej realizacji zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę materiałów/rozwiązań równoważnych, ze wskazanymi w dokumentacji. Dopuszcza się więc stosowanie innych niż wskazane za pomocą nazw i symboli producenta materiałów i urządzeń pod warunkiem, że będą one charakteryzowały się równoważnymi, czyli nie gorszymi. parametrami technicznymi istotnymi z punktu widzenia zastosowania tych materiałów lub urządzeń (np. wymiary, wytrzymałość, twardość, wydajność, moc, pobór energii itp.), a do obowiązku Wykonawcy należy wykazanie równoważności tych parametrów zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy. Dopuszczenie materiałów/rozwiązań równoważnych będzie możliwe pod warunkiem wcześniejszego zaakceptowania ich przez Zamawiającego. Wykonawca w złożonej ofercie jest zobowiązany wykazać, że ewentualnie oferowane materiały równoważne spełniają powyższe wymagania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną