zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora lekarza w placówce wykonującej inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-347 Kraków, ul. Kapelanka
 • Telefon/fax: tel. 124 232 088 , fax. 124 232 088
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  ul. Kapelanka 60
  30-347 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 232 088, fax. 124 232 088
  REGON: 35071231800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmj.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora lekarza w placówce wykonującej inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zawarcie umowy na przeprowadzenie przeglądów akredytacyjnych przez wizytatora lekarza w placówce wykonującej inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne. Usługa będzie realizowana zgodnie z wymaganiami, określonymi w: 1) Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z dn. 6 listopada 2008 r. (Dz.U.2016.2135 t.j. z dnia 2016.12.23); 2) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U.2009.150.1216); 3) Zestawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia poz. 67 z dnia 28 października 2015 r. i stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. - Szczegółowy opis znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ. Przeglądy akredytacyjne przeprowadzone będą w jednostkach i terminach wyszczególnionych w pkt. 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79313000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną