„Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania turystycznego przy zbiornikach wodnych, w tym uzyskanie wszelkich, wymaganych prawem pozwoleń”

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-227 Kraków, ul. Vetulaniego
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
  ul. Vetulaniego
  31-227 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 12084810200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zpkwm.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania turystycznego przy zbiornikach wodnych, w tym uzyskanie wszelkich, wymaganych prawem pozwoleń”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów, uzyskanie wszelkich, wymaganych prawem pozwoleń i realizacja (budowa) w terenie zagospodarowania turystycznego przy zbiornikach wodnych na terenie jurajskich parków krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w ramach projektu: "Parki Krajobrazowe na TAK – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 2. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie w 10 lokalizacjach na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych łącznie 5 wiat turystyczno – edukacyjnych, 7 drewnianych pomostów nad misami stawów, 16 tablic edukacyjno-informacyjnych, 2 tablic pamiątkowych, 36 drewnianych ławek, 22 koszy na śmieci. 3. Szczegółowy opis poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (zagospodarowania turystycznego) oraz zakres przedmiotowych robót budowlanych wraz z lokalizacjami został określony w programie funkcjonalno-użytkowym, z wyłączeniem elementów wskazanych w punkcie 4, zawierającym, m.in: a) opis przedmiotu zamówienia (ogólny i szczegółowy), wraz z parametrami, zakresem robót budowlanych, aktualnymi uwarunkowaniami i właściwościami funkcjonalno-użytkowymi; b) opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne, materiałowe i dotyczące dokumentacji projektowej; c) dodatkowe wytyczne inwestorskie Zamawiającego; - stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji. 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje elementów zagospodarowania ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym w lokalizacjach nr 6, 10, 11 oraz miejsc parkingowych w lokalizacjach nr 12 i 13. 5. Prace winny być wykonane zgodnie z dokumentacją wskazaną w pkt. 3 oraz Wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, gdyż Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach jak określone w ww. wzorcu. 6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym dokładne umiejscowienie poszczególnych elementów. 8. Przed przystąpieniem do realizacji (budowy) poszczególnych elementów zagospodarowania turystycznego w terenie, Wykonawca zobowiązany jest wykonać i uzgodnić z Zamawiającym projekty wszystkich elementów zagospodarowania turystycznego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenie uwag i wnioskowania o zmiany w zaproponowanych przez Wykonawcę projektach poszczególnych elementów zagospodarowania, w zakresie zgodnym z wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do specyfikacji. 10. Zamawiający może przystąpić do uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń i realizacji robót budowlanych dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektów poszczególnych elementów zagospodarowania. 11. Zamawiający wymaga, aby na przedmiotowe roboty budowlane Wykonawca udzielił min. 3-letniej rękojmi oraz min. 3 -letniej gwarancji. 12. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca: a) dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia, b) szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją, o której mowa w pkt. 3 niniejszego Rozdziału, c) zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 13. Symbole Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): KODY CPV DOTYCZĄCE CZĘŚCI PROJEKTOWEJ 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71243000-3 Projekty planów (systemy i integracja) 71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 71300000-1 Usługi inżynieryjne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71350000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 71352000-0 Usługi badania podłoża 71353000-7 Usługi badania wierzchniej warstwy gleby 71354000-4 Usługi sporządzania map 71355000-1 Usługi pomiarowe 71356000-8 Usługi techniczne 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu KODY CPV DOTYCZĄCE CZĘŚCI WYKONAWCZEJ 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną