Zaprojektowanie i budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr K1967 w m. Myślenice

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Telefon/fax: tel. +48 12 4172500; +48 12 4172511; +48 12 4114359, , fax. 124 110 118
 • Data zamieszczenia: 2019-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
  Mogilska 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 4172500; +48 12 4172511; +48 12 4114359, , fax. 124 110 118
  REGON: 17511575000750
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr K1967 w m. Myślenice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje w szczególności: a) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, b) uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), uzgodnień, opinii i pozwoleń, niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową, c) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, d) wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a także przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną