zamowienie na dostawy materiałów opatrunkowych

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich
 • Telefon/fax: tel. 126 345 077 , fax. 126 335 354
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Montelupich 7
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 345 077, fax. 126 335 354
  REGON: 35114186900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zamowienie na dostawy materiałów opatrunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający zaprasza wykonawców do złożenia oferty na dostawy: Materiałów opatrunkowych: Pakiet nr 1: standardowe materiały opatrunkowe; Pakiet nr 2: specjalistyczne materiały opatrunkowe; Szczegółowy wykaz zamawianych produktów stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 180 dni od daty dostarczenia. 2. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeśli taki wymóg wynika z obowiązujących przepisów prawa. 3. oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskiej Normie lub normom zawartym w klasyfikacjach ujętych w ustawie z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.). 4. Oferowane wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175). 5. Dostawca dostarcza przedmiot zamówienia do Aresztu Śledczego w Krakowie na własny koszt i własne ryzyko. Dla celów obliczenia ceny oferty wielkość i zakres zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SWIZ. 6. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Niezrealizowanie maksymalnej ilości przedmiotu zamówienia nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 7. Ilości określone w poszczególnych pozycjach mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości w poszczególnych pozycjach z zastrzeżeniem niezmienności maksymalnej wartości przedmiotu umowy. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne za rzeczywiście dostarczoną ilość artykułów. Każdy wykonawca może złożyć ofertę w zakresie dowolnie wybranych pakietów. W załączeniu przekazuje formularze ofertowe. Dostawy będą realizowane do Zakładowej - Okręgowej Apteki w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną