Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-580 Kraków, ul. Nowohucka
 • Telefon/fax: tel. 126 462 202 , fax. 126 462 350
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
  ul. Nowohucka 1
  31-580 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 462 202, fax. 126 462 350
  REGON: 35064139200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres min. 24 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego) – na podwozie, zabudowę oraz wszystkie urządzenia domontowane do pojazdu – bez limitu kilometrów. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o., ul. Nowohucka 1, 31 – 580 Kraków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34142300-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną