„Zakup sprzętu komputerowego, sieciowego, systemów operacyjnych i baz danych

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-580 Kraków, ul. Nowohucka
 • Telefon/fax: tel. 126 462 202 , fax. 126 462 350
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
  ul. Nowohucka 1
  31-580 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 462 202, fax. 126 462 350
  REGON: 35064139200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup sprzętu komputerowego, sieciowego, systemów operacyjnych i baz danych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego, sieciowego, systemów operacyjnych i baz danych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera zał. nr 1 do SIWZ. Wykonawca udzieli na przedmiot niniejszego zamówienia gwarancji jakości na okres nie krótszy niż podano w treści zał. nr 1 do SIWZ. Miejsce dostawy: baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną