Zabezpieczenie jaskini w rezerwacie przyrody „Diable Skały”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 12 619 81 20, 619 81 21, , fax. 12 619 81 22
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  Mogilska 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 619 81 20, 619 81 21, , fax. 12 619 81 22
  REGON: 12080353600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://krakow.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie jaskini w rezerwacie przyrody „Diable Skały”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie jaskini „Diabla Dziura” w rezerwacie przyrody „Diable Skały” przed niepowołanym dostępem ludzi, poprzez wykonanie, dostawę i montaż kraty. Wejście do jaskini zlokalizowane jest na działce ewidencyjnej nr 165 w miejscowości Bukowiec, gmin Korzenna, woj. Małopolskie. 2. W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujący zakres prac: 1) demontaż i usunięcie istniejącej, uszkodzonej kraty zabezpieczającej wraz z ościeżnicą; 2) dostawa i montaż nowo wykonanej kraty zabezpieczającej w wejściu wraz z konstrukcją zabezpieczającą ściany oraz sklepienie komory wejściowej do jaskini. 3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia oraz warunki jego realizacji precyzuje załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy oraz załącznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 4. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421147-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną