Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki samochodu osobowego z silnikiem hybrydowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-542 Kraków, Za Torem
 • Telefon/fax: tel. +48 1220102240 , fax. +48123418487
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Za Torem 22
  30-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 1220102240, fax. +48123418487
  REGON: 361777097
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzm.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki samochodu osobowego z silnikiem hybrydowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zakup i dostawę fabrycznie nowego pojazdu (wyprodukowanego nie wcześniej niż 2018 roku), tj. samochodu z silnikiem hybrydowym, świadczenie usług serwisu gwarancyjnego dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (dalej ZZM), zgodnie z podanymi niżej warunkami i wymaganiami. 1.1.1 Pojazd musi spełniać następujące wymagania, czyli niżej przedstawione parametry techniczne i funkcjonalne: 1.1.1.1 Typ silnika: hybrydowy 1.1.1.2 Automatyczna skrzynia biegów 1.1.1.3 Norma emisji spalin - minimum Euro 6W 1.1.1.4 Emisja dwutlenku węgla, (CO2): nie większa niż 96g/km 1.1.1.5 Pojemność silnika max 1600cm3 1.1.1.6 Łączna moc układu hybrydowego minimum 95 KM 1.1.1.7 Ilość miejsc siedzących 5 1.1.1.8 Paliwo: 95 bezołowiowa 1.1.1.9 Tapicerka materiałowa 1.1.1.10 Wszystkie zagłówki z regulowaną wysokością 1.1.1.11 Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40 1.1.1.12 Min 7 poduszek powietrznych 1.1.1.13 Klimatyzacja automatyczna dwusferowa 1.1.1.14 Zamek centralny zdalnie sterowany 1.1.1.15 Zabezpieczenie samochodu – alarm sterowany pilotem 1.1.1.16 Elektrycznie regulowane szyby przednie 1.1.1.17 Elektryczne sterowanie i podgrzewane lusterka boczne 1.1.1.18 Tempomat 1.1.1.19 System Bluetooth 1.1.1.20 Koło R15 z kołpakiem lub felgą aluminiową 1.1.1.21 Zestaw naprawczy opony lub koło dojazdowe 1.1.1.22 Dywaniki gumowe – komplet plus welurowe 1.1.1.23 Gaśnica 1.1.1.24 Apteczka 1.1.1.25 Trójkąt ostrzegawczy 1.1.1.26 Komplet opon zimowych i letnich 1.1.1.27 Pełna dokumentacja i instrukcja obsługi w języku polskim. 1.1.2 Warunki okresu gwarancji: 1.1.2.1 Gwarancja na podzespoły mechaniczne (nadwozie i podwozie) minimum 24 miesiące zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji Producenta lub 100.000 km w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 1.1.2.2 Gwarancja na akumulatory minimum 36 miesięcy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji Producenta lub 100.000 km w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 1.1.3 Ponadto Zamawiający wymaga aby: 1.1.3.1 autoryzowana stacja obsługi serwisowej dla oferowanego pojazdu znajdowała się w odległości nie większej niż 50km od siedziby biura ZZM w Krakowie przy ul. Reymonta 20. W przypadku, gdy wykonanie usług serwisowych, w tym naprawa pojazdu nie będzie możliwe w żadnej z autoryzowanych stacji obsługi zlokalizowanych w odległości nie większej niż 50km od siedziby biura Zamawiającego, wówczas Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania danej usługi serwisowej w innej autoryzowanej stacji obsługi, przy czym koszty paliwa i czasu pracy pracownika oraz inne udokumentowane koszty związane z dostarczeniem do serwisu powyżej 50km ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do zorganizowania na własny koszt i ryzyko transportu pojazdu do tejże stacji obsługi, a po wykonanej naprawie do transportu pojazdu do miejsca siedziby biura Zamawiającego. Odległość będzie mierzona na podstawie mapy internetowej: https://www.google.pl/maps/-najkrótsza trasa. 1.1.3.2 odbiór dostarczanego pojazdu odbył się w siedzibie biura Zamawiającego. 1.2 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7), polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na dodatkowych (podobnych) dostawach do 30% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia dodatkowego będzie wykazanie spełnienia przesłanki wynikającej z powołanego przepisu ustawy PZP oraz fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca zrealizował dostawy w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia dodatkowego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia dodatkowe mogą dotyczyć w szczególności częściowej wymiany, doposażenia pojazdu w dodatkowe elementy, instalacje lub akcesoria oraz dostawy części zamiennych bądź innych związanych z użytkowaniem przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca musi dołączyć do oferty szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem producenta pojazdu oraz odpowiednio / modelu / typu / numeru katalogowego / itp. wraz z kalkulacją własną Wykonawcy, odpowiednio do wzoru tabelarycznego przedstawionego w Załączniku B do SIWZ, potwierdzający spełnienie warunków i wymagań opisanych w SIWZ oraz obliczenie ceny ryczałtowej oferty wyliczonej w oparciu o własną kalkulację dla całości zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ. 3. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 6. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną