wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch sztuk samochodów osobowych klasy B z silnikiem hybrydowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-542 Kraków, Za Torem
 • Telefon/fax: tel. +48 1220102240, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Za Torem 22
  30-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 1220102240, , fax. -
  REGON: 36177709700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzm.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch sztuk samochodów osobowych klasy B z silnikiem hybrydowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności zakup i dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych pojazdów (wyprodukowanych nie wcześniej niż 2019 roku), tj. samochodów z silnikiem hybrydowym, świadczenie usług serwisu gwarancyjnego dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (dalej ZZM), zgodnie z podanymi niżej warunkami i wymaganiami. 1.1.1 Pojazdy muszą spełniać następujące wymagania, czyli niżej przedstawione parametry techniczne i funkcjonalne: 1.1.1.1 Typ silnika: hybrydowy 1.1.1.2 Typ skrzyni biegów: bezstopniowa automatyczna 1.1.1.3 Norma emisji spalin - minimum Euro 6AD 1.1.1.4 Emisja dwutlenku węgla (CO2): nie większa niż 96g/km 1.1.1.5 Pojemność silnika max 1600cm3 1.1.1.6 Łączna moc układu hybrydowego minimum 95 KM 1.1.1.7 Ilość miejsc siedzących 5 1.1.1.8 Paliwo: 95 bezołowiowa 1.1.1.9 Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym lub szarym 1.1.1.10 Wszystkie zagłówki z regulowaną wysokością 1.1.1.11 Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40 1.1.1.12 Min 7 poduszek powietrznych 1.1.1.13 Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 1.1.1.14 Zamek centralny zdalnie sterowany 1.1.1.15 Immobiliser 1.1.1.16 Zabezpieczenie samochodu – alarm sterowany pilotem 1.1.1.17 Elektrycznie regulowane szyby przednie 1.1.1.18 Elektryczne sterowanie i podgrzewane lusterka boczne 1.1.1.19 Tempomat 1.1.1.20 System Bluetooth 1.1.1.21 Przednie i tyle czujniki parkowania 1.1.1.22 Kamera cofania 1.1.1.23 Koło R15 z kołpakiem lub felgą aluminiową 1.1.1.24 Zestaw naprawczy opony lub koło dojazdowe 1.1.1.25 Dywaniki gumowe – komplet plus welurowe 1.1.1.26 Gaśnica 1.1.1.27 Apteczka 1.1.1.28 Trójkąt ostrzegawczy 1.1.1.29 Komplet opon zimowych i letnich 1.1.1.30 Preferowany kolor nadwozia - biały 1.1.1.31 Pełny zbiornik paliwa 1.1.1.32 Pełna dokumentacja i instrukcja obsługi w języku polskim. 1.1.1.33 Długość samochodu max 4300 mm 1.1.1.34 Wysokość samochodu max 1600 mm 1.1.2 Warunki okresu gwarancji: 1.1.2.1 Gwarancja na podzespoły mechaniczne (nadwozie i podwozie) minimum 36 miesięcy zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji Producenta lub 100.000 km w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 1.1.2.2 Gwarancja na elementy układu hybrydowego minimum 60 miesięcy lub 100.000 km w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 1.1.2.3 Gwarancja na akumulator hybrydowy minimum 60 miesięcy. 1.1.2.4 Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy. 1.1.2.5 Gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 120 miesięcy. 1.1.3 Ponadto Zamawiający wymaga, aby: 1.1.3.1 autoryzowana stacja obsługi serwisowej dla oferowanych pojazdów znajdowała się w odległości nie większej niż 30km od siedziby biura ZZM w Krakowie przy ul. Reymonta 20. W przypadku, gdy wykonanie usług serwisowych, w tym naprawa pojazdów nie będzie możliwe w żadnej z autoryzowanych stacji obsługi zlokalizowanych w odległości nie większej niż 30km od siedziby biura Zamawiającego, wówczas Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania danej usługi serwisowej w innej autoryzowanej stacji obsługi, przy czym koszty paliwa i czasu pracy pracownika oraz inne udokumentowane koszty związane z dostarczeniem do serwisu powyżej 30km ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do zorganizowania na własny koszt i ryzyko transportu pojazdów do tejże stacji obsługi, a po wykonanej naprawie do transportu pojazdów do miejsca siedziby biura Zamawiającego. Odległość będzie mierzona na podstawie mapy internetowej: https://www.google.pl/maps/-najkrótsza trasa. 1.1.3.2 odbiór dostarczanych pojazdów odbył się w siedzibie biura Zamawiającego w Krakowie. 1.2 Zamawiający informuje, iż własnym kosztem i staraniem dokona rejestracji i ubezpieczenia pojazdów. 1.3 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7), polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na dodatkowych (podobnych) dostawach do 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia dodatkowego będzie wykazanie spełnienia przesłanki wynikającej z powołanego przepisu ustawy PZP oraz fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca zrealizował dostawy w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia dodatkowego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia dodatkowe mogą dotyczyć w szczególności częściowej wymiany, doposażenia pojazdów w dodatkowe elementy, instalacje lub akcesoria oraz dostawy części zamiennych bądź innych związanych z użytkowaniem przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca musi dołączyć do oferty szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem producenta pojazdów oraz odpowiednio / modelu / typu / numeru katalogowego / itp. wraz z kalkulacją własną Wykonawcy, odpowiednio do wzoru tabelarycznego przedstawionego w Załączniku B do SIWZ, potwierdzający spełnienie warunków i wymagań opisanych w SIWZ oraz obliczenie ceny ryczałtowej oferty wyliczonej w oparciu o własną kalkulację dla całości zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ. 3. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną