Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-008 Kraków, Św. Anny
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 398 37 01
 • Data zamieszczenia: 2019-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  Św. Anny 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 398 37 01
  REGON: 12700004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany rozdzielni głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej nr 33672 przy ul. Medycznej 9 w Krakowie, dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Prace demontażowe; 2) Prace montażowe; 3) Prace naprawcze i wykończeniowe w obrębie pomieszczenia stacji transformatorowej - zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. 1.2 Zakres wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku obejmuje: a) dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie rozdzielnic głównych RgnN0,4kV; b) przeprowadzenie prób działania rozdzielni głównych dla sekcji RG1; c) przeprowadzenie prób działania rozdzielni głównych dla sekcji RG2; d) przeprowadzenie prób działania układu SZR; e) kompensację mocy biernej; f) znakowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych; g) dostawę osprzętu elektroinstalacyjnego; h) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych; i) wykonanie instalacji ochrony od porażeń prądem elektrycznym; j) wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepięciowej; k) wykonanie pomiarów oraz oceny technicznej; l) sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych i podłączanych urządzeń; m) przeprowadzenie prób rozruchowych i prób działania instalacji elektrycznych. 1.3 Z rozdzielnicy głównej Wykonawca będzie zobowiązany wyprowadzić zasilanie dla: a) tablic piętrowych i duże odbiory na budynku; b) rozdzielnic TSA i TSB, zasilających serwerownie; c) tablic piętrowych komputerowych; d) urządzenia technologii budynku dużej mocy (agregat wody lodowej). 1.4 W ramach zadania należy wykonać zgłoszenie do OSD Tauron Dystrybucja S.A. wymiany tablicy licznikowej znajdującej się w modernizowanym pomieszczeniu. Układ pomiarowo-rozliczeniowy pozostaje bez zmian. 1.5 Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w Załączniku 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, dokumentacji technicznej: projekcie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, przy czym Zamawiający podkreśla, iż przedmiar ma wyłącznie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty i jej wyceny jest projekt techniczny oraz STWiORB. Zamawiający wskazuje również, iż wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 ustawy PZP, tj.: określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiałów, produktów lub usług, odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, w STWiORB oraz w opisie przedmiotu zamówienia został zamieszczony opis tych cech.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną