Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia drzew i krzewów wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Dzielnicy I w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019 – 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-542 Kraków, Za Torem
 • Telefon/fax: tel. +48 1220102240, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Za Torem 22
  30-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 1220102240, , fax. -
  REGON: 36177709700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia drzew i krzewów wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Dzielnicy I w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019 – 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia drzew i krzewów wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Dzielnicy I w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019 – 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 120/2019. 1.1 Przedmiotem zamówienia jest w szczególności przygotowanie podłoża pod nasadzenia, dostawa oraz sadzenie drzew i krzewów, jak również ich pielęgnacja, na terenie Gminy Miejskiej Kraków (dalej GMK) w Dzielnicy I (ul. Spasowskiego, ul. św. Stanisława, ul. Sereno Fenn’a, ul. Bosacka, ul. Kolberga, ul. Botaniczna, ul. Pawia, ul. Ogrodowa, ul. Podgórska 11-12, ul. Sarego 28, ul. św. Wawrzyńca), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (dalej ZZM), odpowiednio do niżej opisanego zakresu ogólnego, a szczegółowo przedstawionego w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej z załącznikami, tabeli wzorcowej, czyli zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysie), standaryzacji, wzorze umowy i wzorze formularza oferty i jego załączników. 1.2 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.3 Podstawą rozliczenia wykonanych prac będzie kosztorys powykonawczy nasadzeń, protokół odbioru nasadzeń wraz z dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją fotograficzną nasadzeń oraz inwentaryzacją w aplikacji R3Trees i protokoły odbioru prac pielęgnacyjnych sporządzone przez Zamawiającego. 1.4 Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy jakie poniesie lub może ponieść w związku z realizacją prac lub innych czynności związanych z ich realizacją, w tym w szczególności zakup, dostawę, w tym transport, wyładunek i przeniesienie lub montaż, wyposażenie ekip roboczych, zakup użytych materiałów, należyte oznakowanie i zabezpieczenie prac, ewentualną rekultywację terenu i uporządkowanie miejsca pracy, koszty organizacji i zabezpieczenia ruchu, usługi sadzenia i pielęgnacji. 1.5 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt muszą być oznakowani nazwą firmy Wykonawcy. 1.6 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie GMK, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.7 Wymagany okres gwarancji przewidziany jest do dnia 15 listopada 2020r., w którym to okresie Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług pielęgnacji posadzonego materiału roślinnego. 1.8 Zamawiający wymaga, aby wszystkie odcinki prac, tak w pasie drogowym jak i poza nim były odpowiednio oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dziennik Ustaw 2019 poz. 454 z późn. zm.). 1.9 Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem do dokonania niezbędnych uzgodnień (pozyskania zgód, pozwoleń itp.) z odpowiednimi jednostkami i służbami miejskimi oraz właścicielami/zarządcami sieci energetycznych, teletechnicznych, trakcji tramwajowych oraz niezwłocznego powiadamiania o nich przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku konieczności uzyskania dokumentacji związanej z zajęciem pasa drogowego, Wykonawca wykonuje ją na własny koszt. 1.10 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP polegających na powtórzeniu podobnych usług sadzenia wraz z dostawą materiału roślinnego i jego pielęgnacją na terenach Gminy Miejskiej Kraków, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością oraz pozytywna ocena Zamawiającego dotycząca jakości wykonania usługi podstawowej. Ponadto ewentualnie udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość, gwarancję i rękojmię oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług w zakresie powtórzenia realizacji podobnych usług sadzenia materiału roślinnego wraz z jego dostawą, jak i usług pielęgnacji nasadzonej zieleni. 1.11 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby prace przygotowawcze, ziemne, nasadzeniowe, wykończeniowe i pielęgnacyjne oraz porządkowe, były wykonywane przez osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji usług przynajmniej 6 osobom, przy czym łączny wymiar czasu pracy rzeczonych pracowników ma odpowiadać sześciu pełnym etatom. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca musi dołączyć do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia i obliczenie ceny oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, z podaniem cen jednostkowych, niezbędnych dla realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysem) stanowiącym załącznik do SIWZ. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach oraz przedstawić go zgodnie z zestawieniem tabelarycznym (kosztorysem) stanowiącym załącznik do SIWZ. 4. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty zaleca się załączyć ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 6. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną