wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących remontu schodów z kamienia naturalnego wraz z podkonstrukcją przy wejściu głównym do budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących remontu schodów z kamienia naturalnego wraz z podkonstrukcją przy wejściu głównym do budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dotyczących remontu schodów z kamienia naturalnego wraz z podkonstrukcją przy wejściu głównym do budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. 2. Prace objęte przedmiotem zamówienia stanowią kontynuację prac remontowych (już częściowo wykonanych) wejścia głównego do Biblioteki Jagiellońskiej od strony al. Mickiewicza w Krakowie. 2.1 Zamawiający informuje, że na roboty w zakresie Decyzji pozwolenia na budowę nr 971/6740.2/2019 z dnia 17.09.2019 r. został już ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy. Dotyczy to w szczególności trwających robót remontu generalny schodów – naprawa zewnętrznej kamieniarki. Wobec powyższego, kierownik robót dedykowany do realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał uzgodnić wyprzedzająco roboty budowlane dotyczące schodów zarówno z inspektorem nadzoru inwestorskiego jak i kierownikiem budowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do niniejszej SIWZ, który zawiera: dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zwana dalej w skrócie STWiOR), decyzję pozwolenia na budowę, jak również przedmiar. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną