Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-542 Kraków, Za Torem
 • Telefon/fax: tel. +48 1220102240 , fax. +48123418487
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Za Torem 22
  30-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 1220102240, fax. +48123418487
  REGON: 36177709700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 15/2019. 1.1 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również uzyskanie wszelkich opinii, warunków, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji, a w tym między innymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie wykonywania robót budowlanych lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, uzyskanie wszelkich opinii, warunków, uzgodnień, stanowisk oraz opracowanie STWiORB, przedmiarów i kosztorysów dla projektu z podziałem dla poszczególne etapy realizacyjne projektu, jak i nadzór autorski. 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 3)10. SIWZ i załącznikach do SIWZ. Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są również materiały załączone do SIWZ, tj.: 1.1.1 Załącznik nr 1 – mapa z lokalizacją obszaru przedmiotu zamówienia, 1.1.2 Załącznik nr 2- mapa z lokalizacją przedmiotu zamówienia dla terenu będącego we władaniu GMK 1.1.3 Załącznik nr 3 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Kurdwanów” – rysunek i opis, 1.1.4 Załącznik nr 4 – szablony i wytyczne do inwentaryzacji dendrologicznej i zagospodarowania terenu, kompatybilnej z programem R3Trees, 1.1.5 Załącznik nr 5 – Standardy zakładania i pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zieleni w mieście – załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012r. wraz ze standaryzacją w zakresie materiału roślinnego, 1.1.6 Załącznik nr 6 – wzory protokołów, tabel elementów wytworzonych i tabel elementów likwidowanych. 1.3 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 36 miesięcy rękojmi i gwarancji liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy, przy czym w ramach i w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest również do sprawowania funkcji nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowanego w treści oferty. 1.4 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, ewentualnie udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług projektowych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego i na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował usługi projektowe w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług projektowych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych usług, odpowiednio w różnych branżach i aspektach, a w szczególności dotyczących opracowania kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zagospodarowania terenu Parku Kurdwanów. 1.5 Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu zatrudnienia członków zespołu projektowego na podstawie umowy o pracę w myśl art. 29 ust. 3a ustawy PZP, z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia charakteryzuje się działalnością twórczą i autorską, więc sposób jego realizacji nie wyczerpuje znamion definicji pracy wynikającej z Kodeksu pracy, a ponadto termin realizacji niniejszego zamówienia publicznego jest krótki. Zauważyć też należy, iż projektanci najczęściej są przedsiębiorcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, a realizacja usług tego rodzaju następuje w formie samozatrudnienia. 2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w terminie do dnia 30.09.2019r., uwzględniając terminy pośrednie i zakresy projektowe (etapy), przedstawione w treści SIWZ. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, przedstawioną odpowiednio w tabeli wskazanej we wzorze Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną