Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-542 Kraków, Za Torem
 • Telefon/fax: tel. +48 1220102240, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Za Torem 22
  30-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 1220102240, , fax. -
  REGON: 36177709700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzm.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi dostawę wraz z montażem elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (dalej ZZM). 1.2 Szczegółowy zakres, ilości i wymagania dotyczące realizacji zamówienia, jak i lokalizacje, opisany jest między innymi w niniejszym pkt 3) SIWZ, w załączonej do SIWZ standaryzacji prac i zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysie – 1 plik w formacie Excel dla każdej części), jak i wzorze umowy oraz w załączonych do SIWZ wzorach elementów małej architektury, gdzie przedstawiono szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny, parametry, materiały, wymagania i kolorystykę określonych elementów, przy czym montaż elementów małej architektury należy wykonać zgodnie z wymaganiami danego producenta określonego elementu wraz z dostosowaniem do warunków terenowych i po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza tolerancję w stosunku do podanych w załączniku do SIWZ rozmiarów i wymiarów wobec wszystkich elementów +/- 10% przy czym zmienione wymiary muszą zachować proporcję zgodną ze wzorem w stosunku do wszystkich wymiarów danego elementu. 1.3 Zamawiający ogranicza liczbę zadań (części), na które może złożyć ofertę Wykonawca, a w konsekwencji dopuszcza składanie jednej oferty częściowej przez Wykonawcę tylko i wyłącznie na jedno wybrane zadanie odpowiednio z wyszczególnionych dwóch części zamówienia. Złożenie oferty częściowej przez jednego Wykonawcę ponad dopuszczalną liczbę (jedna część), będzie skutkować odrzuceniem każdej oferty częściowej złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu jako niezgodnej z treścią niniejszej SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Zamawiający wskazuje, iż ograniczenie możliwości złożenia ofert częściowych przez jednego Wykonawcę jest celowe i uzasadnione zakresem, wartością i czasem realizacji każdej z części, jak też dotychczasowym doświadczeniem Zamawiającego wynikającym z realizacji poprzednich zamówień na analogiczny zakres przedmiotowy. Dlatego też, Zamawiający zwraca również uwagę, iż Wykonawca składając ofertę na wybraną część zamówienia nie tylko nie może złożyć samodzielnie oferty na więcej niż dopuszczalna liczba zadań, ale nie może także przyjąć równocześnie roli podwykonawcy u Wykonawcy składającego ofertę na inne części zamówienia w tym postępowaniu. Zamawiający zwraca uwagę, iż w przypadku zaistnienia okoliczności złożenia ofert przez Wykonawców z udziałem podwykonawców, którzy również złożyli oferty jako Wykonawcy na inne zadania, nastąpi odrzucenie ofert obu Wykonawców, którzy wykorzystując taki mechanizm, w ten sposób będą próbować obejść przepisy prawa i wymagania oraz warunki wynikające z treści SIWZ. Podstawą odrzucenia ofert Wykonawców, w tym przypadku będzie art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z PZP, w zw. z art. 58 § 1 KC oraz w zw. z art. 82 ust. 1 PZP. Zaznaczyć również należy, iż w tym postępowaniu Zamawiający nie zakazuje co do zasady korzystania przez Wykonawców z zaangażowania potencjału podwykonawców, zarówno dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jak i przy wykonywaniu zamówienia w przypadku podpisania umowy. Niemniej Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby Wykonawca był zarazem podwykonawcą u innego Wykonawcy przy składaniu ofert i realizacji zamówień w tym postępowaniu. 1.4 Zamawiający zaznacza, iż w treści SIWZ i załączników słowo część dotyczące danego zakresu lub części zamówienia jest równoważne słowu zadanie i mogą być używane zamiennie, a zakres poszczególnych części obejmuje między innymi: 1.4.1 Część 1 obejmująca dostawę i montaż ławek, koszy na odpady i psie odchody, urządzeń zabawowych na sprężynie, stolików szachowych, tablic, siedziska, poręczy, furtki, karmników i ogrodzeń na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w załączonych do SIWZ zestawieniach tabelarycznych do wyliczenia ceny oferty, standaryzacji i w opisach oraz wzorach elementów małej architektury. 1.4.2 Część 2 obejmująca dostawę i montaż ławek, koszy na odpady na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w załączonych do SIWZ zestawieniach tabelarycznych do wyliczenia ceny oferty, standaryzacji i w opisach oraz wzorach elementów małej architektury. 1.5 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w SIWZ wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w SIWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SIWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 1.6 Szczegółowa lokalizacja elementów małej architektury zostanie wskazana przez Zamawiającego (Inspektorów ZZM) w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 1.7 W przypadku, gdy konsekwencją realizacji przedmiotu umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 701 z późn. zm.), a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami podmiotami spełniającymi warunki określone niniejszą ustawą. 1.8 Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 1.9 Po zakończeniu prac należy uporządkować miejsce pracy wraz z wywozem pozyskanego materiału i rekultywacją trawnika. 1.10 Podstawą rozliczenia wykonanych prac będzie protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego oraz dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja fotograficzna. 1.11 Kwota wynagrodzenia za realizację zadań o jakich mowa powyżej obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy jakie poniesie lub może ponieść w związku z realizacją prac lub innych czynności związanych z ich realizacją, w tym w szczególności zakup, dostawę, w tym transport, wyładunek i przeniesienie lub montaż, wyposażenie ekip roboczych, zakup użytych materiałów, należyte oznakowanie i zabezpieczenie prac, ewentualną rekultywację terenu i uporządkowanie miejsca pracy, koszty organizacji i zabezpieczenia ruchu. Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt muszą być oznakowani nazwą firmy. 1.12 Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem do dokonania niezbędnych uzgodnień (pozyskania zgód, pozwoleń itp.) z odpowiednimi jednostkami i służbami miejskimi oraz właścicielami/zarządcami sieci o ile będzie to niezbędne dla realizacji zamówienia oraz niezwłocznego powiadamiania o nich przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku konieczności uzyskania dokumentacji związanej z zajęciem pasa drogowego, Wykonawca wykonuje ją na własny koszt. 2. Wykonawca musi dołączyć do oferty opis oferowanego przedmiotu zamówienia i indywidualną kalkulację w formie tabeli cenowej odpowiednio do wzoru przedstawionego w zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysie) stanowiącym załącznik do SIWZ. 3. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na całość zamówienia. 4. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty powinien być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 7. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39113600-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną