Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją wnętrza Sceny im. Stanisława Wyspiańskiego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-109 Kraków, Straszewskiego
 • Telefon/fax: tel. 12 422 81 96 , fax. 12 422 02 09
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
  Straszewskiego 21-22
  31-109 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 81 96, fax. 12 422 02 09
  REGON: 00027584300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ast.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją wnętrza Sceny im. Stanisława Wyspiańskiego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją wnętrza Sceny im. Stanisława Wyspiańskiego w budynku AST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 1.1 Miejsce wykonania robót budowlanych: budynek Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1.2.1 Wymianę stolarki drzwiowej w ilości 4 sztuk drzwi dwuskrzydłowych oraz 2 sztuki drzwi jednoskrzydłowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej. Drzwi muszą spełniać podwyższone wymogi akustyczne i ewakuacyjne. Wykończenie drzwi kolorystycznie na wzór drzwi istniejących z boniowaniem od strony sali teatralnej wykonanym z płyt gipsowych. Zamki dopasowane do systemu jednego klucza KEMAZ. 1.2.2 Wymianę bramy przesuwnej pomiędzy sceną a pracownią warsztatową. Odporność ogniowa EI30 z centralą sterującą. 1.2.3 Wymianę ślusarki stalowej w kabinie elektryków i akustyków na aluminiową przesuwną. Szklenie - szkło bezbarwne laminowane, sterowanie okien ręczne, dwutorowe z ruchem skrzydeł przesuwnych w poziomie. 1.2.4 Montaż 2 sztuk drzwi w kabinie akustyków. Drzwi aluminiowe przesuwne, wykończone od strony teatralnej na wzór drzwi istniejących. 1.2.5 Wymianę wykładziny dywanowej widowni z koniecznością demontażu i ponownego montażu 249 sztuk foteli teatralnych. Wymiana wykładziny musi zostać poprzedzona przygotowaniem powierzchni do ułożenia nowej wykładziny niepalnej, łatwej do utrzymania w czystości, nie elektrostatycznej. 1.2.6 Malowanie ścian i sufitu ślusarki drzwiowej oraz słupów konstrukcyjnych. Malowanie ścian należy wykonać z utrzymaniem istniejącej kolorystyki, w tym również słupów konstrukcji stalowej. Narożniki ścian przy drzwiach i kieszeniach ściennych należy zabezpieczyć narożnikami metalowymi. 1.2.7 Regulację zamontowania ekranów akustycznych. Zamontowane ekrany akustyczne na suficie uległy w trakcie eksploatacji obiektu poluzowaniu. W trakcie prac remontowych należy sprawdzić ich podwieszanie i w przypadku nieprawidłowego zamontowania przeprowadzić regulacje. 1.2.8 UWAGA: Zakres robót w ramach realizacji nin. zamówienia obejmuje wyłącznie wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją wnętrza Sceny im. St. Wyspiańskiego, bez prac instalacyjnych, natomiast projekt budowlany zamieszczony został zamieszczony w całości i dotyczy całego zakresu robót, w większości już wykonanych. 1.3 Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SIWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB i przedmiary, stanowiące Załącznik B do SIWZ, który jest jej integralną częścią (1 plik w formacie zip). 1.4 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną