Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie poszerzenia ul. Na Błoniach wzdłuż rzeki Rudawy, na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 64/2019.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-542 Kraków, Za Torem
 • Telefon/fax: tel. +48 1220102240, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Za Torem 22
  30-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 1220102240, , fax. -
  REGON: 36177709700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie poszerzenia ul. Na Błoniach wzdłuż rzeki Rudawy, na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 64/2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Miejsce wykonania robót budowlanych: obszar ul. Na Błoniach w Krakowie – dz. ew. nr 411/2, 413/1, 413/2 oraz 1/2 obr. K-14 w Krakowie. 1.2 Przedmiotowe działki podlegają ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Błonia Krakowskie'' (Uchwała Nr CXII/1699/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2014r., poz. 4035). Ustalenia planu dostępne na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=62821 ; 1.3 Przeważająca powierzchnia opracowania znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków miasta Krakowa pod nr A-1114, pn. „Błonia Krakowskie”. 1.4 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje realizację robót budowlanych, w szczególności prace obejmujące: 1.4.1 wykonanie robót rozbiórkowych, 1.4.2 wykonanie robót ziemnych, 1.4.3 rozbudowę istniejącej trasy pieszo-rowerowej i drogi wewnętrznej ul. Na Błoniach do szerokości 6m oraz wprowadzenie dwóch oddzielnych ciągów komunikacyjnych: pieszego i rowerowego na odcinku istniejącej trasy pieszo-rowerowej, dostosowanie trasy do potrzeb użytkowników – pieszych, wrotkarzy/rolkarzy i rowerzystów, 1.4.4 dostawę i montaż elementów małej architektury, 1.4.5 przebudowę instalacji oświetlenia zewnętrznego polegającą na zmianie lokalizacji słupów oświetleniowych, 1.4.6 budowę przyłącza wod.-kan., 1.4.7 montaż urządzenia do poboru wody pitnej, wycinkę i pielęgnację istniejącej zieleni wraz z nasadzeniami, 1.4.8 wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej pozwolenia administracyjne, dziennik budowy, odbiory cząstkowe i końcowe oraz rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku prac, jak również karty utrzymania poszczególnych elementów, zgodnie z załączonym schematem, 1.4.9 opracowanie instrukcji utrzymania i konserwacji urządzeń i nawierzchni wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, przedstawionej w formie tabelarycznej, 1.4.10 dołączenia kart utrzymania w formie opisowej i graficznej (plik .pdf) do aplikacji R3Trees dla każdego z elementów wytworzonych, m.in. urządzeń małej architektury czy nawierzchni w uzgodnieniu z Zamawiającym, 1.4.11 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu – urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych – w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls – forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe), wraz z przygotowaniem materiałów w wersji umożliwiającej import do aplikacji R3Trees, oraz oznaczeniem etykietą ARBOTAG nasadzone drzewa i krzewy w terenie, zgodnie z załączoną do SIWZ instrukcją obsługi programu, znajdującą się w załączniku B do SIWZ, 1.4.12 wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej nasadzonej zieleni, urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych, wraz z umieszczeniem przedmiotowej dokumentacji w programie R3Trees w uzgodnieniu z Zamawiającym, 1.4.13 zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 1.4.14 bieżącą pielęgnację nasadzonej zieleni przez okres minimum 12 miesięcy, z wyłączeniem drzew stanowiących nasadzenia zastępcze za wycinki, dla których okres gwarancji zgodnie z obowiązującym prawem wynosi 36 miesięcy, 1.4.15 przeglądy, regulacje, naprawy i konserwacje elementów wytworzonych przez okres minimum 36 miesięcy, przy czym konserwacja obejmuje wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem tegoż obiektu, zaś naprawa obejmuje: wykonanie wszelkich czynności związanych bezpośrednio z remontem istniejącego elementu i przywrócenie mu stanu właściwego, zarówno pod względem użytkowym, jak i technicznym. Polega ona na częściowej rozbiórce lub demontażu elementu oraz na uzupełnieniu ubytków w zastosowaniu nowych materiałów. 1.5 Prace należy zrealizować zgodnie dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej w skrócie STWiORB), warunkami, jakie zostały nałożone na zamierzenie inwestycyjne decyzjami administracyjnymi, m.in. decyzją pozwolenia na budowę Nr 355/6740.2/2019 z dnia 10.04.2019r. wraz z klauzulą ostateczności z dnia 25.04.2019r. dla ‘Rozbudowy trasy pieszo-rowerowej wraz z drogą wewnętrzną ul. Na Błoniach, przebudowy dojść i zjazdów do obiektów przyległych do drogi wewnętrznej ul. Na Błoniach, montaż i budowa elementów malej architektury: ławki parkowe bez oparcia, kosze na odpady, stojaki na rowery, tablica informacyjna, słupki blokujące stałe z możliwością demontażu, urządzenia do poboru wody pitnej, przebudowy instalacji oświetlenia zewnętrznego, budowy instalacji wodociągowej zasilającej urządzenie do poboru wody pitnej, budowy instalacji kanalizacji sanitarnej do urządzenia do poboru wody pitnej, dla zadania pt. Poszerzenie alei Na Błoniach wzdłuż rzeki Rudawy (na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej) na dz. nr 413/1, 413/2, część działki nr 411/2, 1/2 obr. 14 j.e. Krowodrza w Krakowie’’, zaświadczeniem znak AU-01-4.6743.84.2019.EFI z dn. 19.02.2019r. o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wodociągowego wraz z studzienką wodomierzową i przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienką kanalizacyjną, na działkach nr 413/1, 414 obręb 14 Krowodrza przy ul. Na Błoniach i ul. Piastowskiej w Krakowie, sprawa znak: AU-01-4.6743.84.2019.EFI. 1.6 Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SIWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, decyzje administracyjne dla zamierzenia inwestycyjnego, tabele elementów wytworzonych i likwidowanych, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, standaryzacja zieleni, instrukcja obsługi programu R3Trees, stanowiące Załącznik B do SIWZ, który jest jej integralną częścią (1 plik w formacie zip). 1.7 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB. 1.8 Po zakończeniu prac montażowo-budowlanych teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie (zieleń, elementy infrastruktury) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem. 1.9 Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w siedzibie biura Zamawiającego lub na terenie realizacji inwestycji w zorganizowanym przez Zamawiającego spotkaniu z zespołem projektowym opracowującym dokumentację projektową. 1.10 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu czasowej organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami Zarządu Dróg Miasta Krakowa niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK (procedura ZDMK-12), zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego (procedura ZDMK-24) i/lub innych niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność. 1.11 Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu do zaakceptowania próbki kolorystyczne i materiałowe dla wbudowywanych elementów, urządzeń oraz nawierzchni. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.12 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.13 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy. 1.14 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.15 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie „na mokro”, czyli techniką „bezpyłową”, która pozwoli na uniknięcie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób pracujących, jak i postronnych, na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 1.16 Ze względu na planowane w terminie prowadzonych robót budowlanych imprezy sportowe na terenie Błoń Krakowskich, a także w ich obrębie (trasy biegowe i rowerowe wydarzeń sportowych), konieczne jest uwzględnienie wydarzeń w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót między innymi: a) 2-3 sierpnia 2019r. – 76. Tour de Pologne – udostępnienie terenu utwardzonego pod parking techniczny organizatorów. W tym czasie planowane jest wyłączenie z ruchu ul. F. Focha oraz ul. Piastowska, b) 13 października 2019r. – Cracovia Półmaraton Królewski – zakres udostępnienia terenu zostanie określony na etapie prowadzenia robót budowlanych. c) W celu prowadzenia dalszych ustaleń w zakresie ewentualnych kolejnych wydarzeń sportowych Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania terminów udostępnienia terenu oraz jego zakresu również z przedstawicielem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie najpóźniej przed uzgodnieniem i podpisaniem z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji. 1.17 Wykonawca zobowiązany jest w terminie najpóźniej 2 dni przed przystąpieniem do robót do ogrodzenia terenu budowy (lub jego wyodrębnionych fragmentów, na których prowadzone są roboty) i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed zawarciem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. 1.18 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/kierownik robót ma obowiązek dopilnowania w szczególności: 1.18.1 ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy estetycznym i szczelnym ogrodzeniem lub jeśli nie ma takowej konieczności otaśmowanie, oznakowanie i stosowne zabezpieczenie obszaru, na którym prowadzone będą prace, tak aby na teren inwestycji nie mogły dostać się osoby trzecie, 1.18.2 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, 1.18.3 zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami (według instrukcji przekazanej przez Zamawiającego), 1.18.4 wykonania zdjęć dotyczących stanu posiadłości wszystkich sąsiadujących osób trzecich przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz samego terenu inwestycji, a następnie przesłanie ich do przedstawiciela Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia robót, 1.18.5 sporządzania sprawozdania tygodniowego oraz przesyłania go w kolejnym dniu roboczym po następującym tygodniu do przedstawiciela Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z opisem wszystkich przeprowadzonych prac w ciągu ostatniego tygodnia oraz planowanymi pracami na tydzień przyszły wraz ze skanem prowadzonego dziennika budowy/dziennika robót odnośnie prowadzonych robót oraz z dokumentacją zdjęciową dokumentującą postęp robót, skanem certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, kart katalogowych itp. na planowane do wbudowania materiały oraz urządzenia, 1.18.6 po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego - dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o zgodności robót względem decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia dotyczącego niewniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku, 1.18.7 dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej nie później niż do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru. Powykonawczą dokumentację geodezyjną należy zgłosić do zasobu geodezyjnego zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia. 1.19 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto, ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, odpowiednio w różnych branżach i aspektach, a w szczególności dotyczących parków lub terenów rekreacyjnych, z elementami infrastruktury towarzyszącej, niezbędnymi instalacjami i przyłączeniami oraz zagospodarowaniem terenu, włącznie z elementami i urządzeniami oraz obiektami małej architektury, nawierzchniami i pielęgnacją lub nasadzeniami zieleni. 1.20 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz w razie konieczności uzyskania również niezbędnych uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 15% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w SIWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SIWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 1.21 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, elektryczne, wod.-kan., wykonanie podłoża i nawierzchni, obiektów architektury, demontażowe, montażowe oraz związane z zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami i pielęgnacją zieleni, obsługa maszyn budowlanych, jak i porządkowe, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia do dnia 30.06.2020r., liczonym od dnia zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty dla całości zamówienia wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić ją w formularzu oferty odpowiednio jako cenę za całość zamówienia wraz z wykazaniem podziału ceny, obejmującej odpowiednio zakresy robót przedstawione w pkt 1 lit. a) – f) formularza oferty. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiORB. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 5. Wykonawca musi zaoferować: 5.1 12-miesięczny okres gwarancji na całość nasadzeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy z wyłączeniem drzew stanowiących nasadzenia zastępcze za wycinki, dla których okres gwarancji zgodnie z obowiązującym prawem wynosi 36 miesięcy – wraz z ich pielęgnacją w tym okresie, 5.2 co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia – tj. na roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a także urządzenia, tj. zakupione lub dostarczone lub wykonane elementy i obiekty małej architektury – wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.3 co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia. 5.4 Zapisy w dokumentacji projektowej dotyczące określonych w kartach katalogowych niektórych urządzeń lub ich elementów, a wymagające dłuższego okresu gwarancji są obowiązujące wyłącznie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń, które w ramach podstawowej gwarancji ich producentów zawarte są w ich standardowej ofercie (kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych i innych dokumentach lub oświadczeniach producenta). W przypadku gdy na określone urządzenia bądź ich elementy producent udziela standardowo dłuższej niż minimalnie bądź maksymalnie punktowany okres gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w dniu odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, w formie cesji, uprawnień gwarancyjnych i warunków oraz obowiązków z nich wynikających, które zostały opisane w dostarczonych Zamawiającemu kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych itp. dokumentach lub oświadczeniach producenta. W takim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji, jak i obowiązki związane z przestrzeganiem jej warunków, w tym konserwacją, po upływie okresu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę, przechodzą na Zamawiającego. 5.5 Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę przedmiotu zamówienia, jego konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym, realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, a także gwarancja obejmuje wymianę przedmiotu zamówienia lub jego elementów. W przypadku udzielania przez producenta gwarancji dłuższej niż oferowana przez Wykonawcę, Wykonawca powinien przekazać ją Zamawiającemu. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w SIWZ. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną