Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek w Parku Skalskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Reymonta
 • Telefon/fax: tel. +48 1220102240, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Reymonta 20
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 1220102240, , fax. -
  REGON: 36177709700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek w Parku Skalskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek w Parku Skalskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 53/2020. 1.1 Miejsce wykonania robót budowlanych: 1.1.1 obszar Parku Skalskiego: dz. nr 137/8, 136/33, 143/9, 292/1, 118/47, 143/10, 150/2, 137/2, 136/32, 288/2, 118/4, 120/3, 118/5 obręb 7, jedn. ew. Nowa Huta w Krakowie. 1.2 Zakres zamówienia dotyczy realizacji robót budowlanych, przy czym w ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące: 1.2.1 roboty rozbiórkowe istniejących alejek parkowych o nawierzchni z kostki betonowej, istniejących obrzeży betonowych, 1.2.2 roboty pomiarowe uwzględniających korekty przebiegu istniejących alejek parkowych, 1.2.3 wykonanie niwelacji terenu, 1.2.4 demontaż istniejącej małej architektury w miejscu kolizji z zakresem robót i ponownym jej montażu w nowym miejscu, 1.2.5 roboty ziemne - wykonanie korytowania pod alejki parkowe, 1.2.6 zabezpieczenie istniejących sieci w zakresie wykonywanej modernizacji alejek, 1.2.7 wykonanie obrzeży betonowych pod alejki parkowe, 1.2.8 wykonanie podbudowy pod nową nawierzchnię asfaltową alejek parkowych, 1.2.9 profilowanie terenu / wykonanie skarp przy alejkach parkowych, 1.2.10 humusowanie, 1.2.11 usunięcie drzew istniejących (tylko dla Parku Skalskiego), 1.2.12 nasadzenie drzew (tylko dla Parku Skalskiego), 1.2.13 prace porządkowe, 1.2.14 wykonanie inwentaryzacji w programie R3 Trees. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa, jak i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej w skrócie STWiORB). 1.4 Prace należy zrealizować zgodnie opisem przedmiotu stanowiącym załączniki do niniejszego SIWZ. 1.5 Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SIWZ, a w szczególności przedmiary, dokumentacja projektowa, STWiORB, tabele elementów wytworzonych i likwidowanych, instrukcja obsługi programu R3Trees, wzory kart akceptacji materiałów, wzory protokołów, oświadczeń o podwykonawstwo, stanowiące Załącznik B do SIWZ (1 plik w formacie zip), (zamieszczone w postępowaniu wzory protokołów, tabele elementów wytworzonych i likwidowanych, instrukcja obsługi programu R3Trees mogą ulec zmianie). 1.6 Zamawiający zaznacza, iż podstawą do sporządzenia i wyliczenia kosztorysowej ceny oferty jest przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz STWiORB. 1.7 W ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące: 1.7.1 wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej między innymi: dziennik robót, odbiory końcowe karty utrzymania poszczególnych elementów, zgodnie z załączonym schematem, inwentaryzację w programie R3 Trees, zgodnie z załączoną do SIWZ instrukcją programu, inwentaryzację geodezyjną (między innymi operat geodezyjny wraz z ilościami robót z rozbiciem na poszczególne ich zakresy, asortymenty, geodezyjna dokumentacja powykonawcza), kompleksową inwentaryzację powykonawczą zagospodarowania terenu (nawierzchni), w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe), 1.7.2 wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu (nawierzchni), w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe), 1.7.3 po zakończeniu prac modernizacyjnych teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie (elementy infrastruktury) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem. 1.8 Wykonawca o ile zajdzie taka konieczność zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu stałej organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami Zarządu Dróg Miasta Krakowa niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK (procedura ZDMK-12), zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego (procedura ZDMK-24) i/lub innych niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność. Należy spełnić warunki wydane przez ZDMK w sprawie zgody na wejście w teren (znak sprawy: RU.462.1086.2019(1) z dnia 28.06.2019r.), jak i ewentualnie wymagania określone przez Miejskiego Inżyniera Ruchu jeżeli zajdzie taka potrzeba. 1.9 Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania próbki materiałów oraz próbki kolorystyczne dla elementów nawierzchni. 1.10 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.11 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.12 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie „na mokro”, czyli techniką „bezpyłową”, która pozwoli na uniknięcie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób pracujących, jak i postronnych, na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 1.13 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy. 1.14 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.15 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót do ogrodzenia terenu budowy (lub jego wyodrębnionych fragmentów na których prowadzone są roboty) i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. 1.16 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji o ile zajdzie taka konieczność. 1.17 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czasowych elementów oznakowania (znak, tabliczka, tablica, słupek, podstawa gumowa, zapora drogowa etc.) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a także jeżeli dotyczy z wytycznymi Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu. 1.18 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/kierownik robót ma obowiązek dopilnowania w szczególności: 1.18.1 ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy estetycznym i szczelnym ogrodzeniem lub jeśli nie ma takowej konieczności – do zapewnienia otaśmowania, oznakowania i stosownego zabezpieczenia obszaru, na którym prowadzone będą prace, tak aby na teren inwestycji nie mogły dostać się osoby trzecie, 1.18.2 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, 1.18.3 zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami (według instrukcji przekazanej przez Zamawiającego), 1.18.4 zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa obsługi komunikacyjnej, 1.18.5 wykonania zdjęć dotyczących stanu posiadłości wszystkich sąsiadujących osób trzecich przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz samego terenu inwestycji, 1.18.6 po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego, dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o zgodności robót względem decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia dotyczącego niewniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (odpowiednio o ile dotyczy), dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku, 1.18.7 dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej nie później niż do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru. 1.19 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, albo na innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (na przykład ogródki jordanowskie, place zabaw, parki, tereny leśne będące w zarządzie lub utrzymaniu ZZM w Krakowie), do 80% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, odpowiednio w branży drogowej w aspekcie budowy lub modernizacji albo remontu nawierzchni wraz z zagospodarowaniem i rekultywacją terenu. 1.20 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze i rozbiórkowe oraz montażowe, ziemne, związane z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem nawierzchni oraz obsługujące maszyny i urządzenia, a także wykonujące czynności porządkowe będą zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do dnia 30.11.2020r., liczonym od dnia zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia odpowiadający treści SIWZ i przedstawić cenę kosztorysową oferty, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru cen jednostkowych, dla całości zamówienia wyliczoną w oparciu o przedmiar robót i załączniki do SIWZ, a wskazać ją w formularzu oferty odpowiednio jako cenę za całość zamówienia oraz przedstawić w załączonych do oferty kosztorysach uproszczonych, opisując oferowany przedmiot zamówienia i jego koszty, odpowiednio do treści wzorcowych tabel kosztorysowych załączonych do SIWZ. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 5. Wykonawca musi zaoferować: 5.1. co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.2. co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia. 5.3. Zapisy w dokumentacji projektowej dotyczące określonych w kartach katalogowych niektórych urządzeń lub ich elementów, a wymagające dłuższego okresu gwarancji są obowiązujące wyłącznie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń, które w ramach podstawowej gwarancji ich producentów zawarte są w ich standardowej ofercie (kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych i innych dokumentach lub oświadczeniach producenta). W przypadku gdy na określone urządzenia bądź ich elementy producent udziela standardowo dłuższej niż minimalnie bądź maksymalnie punktowany okres gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w dniu odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, w formie cesji, uprawnień gwarancyjnych i warunków oraz obowiązków z nich wynikających, które zostały opisane w dostarczonych Zamawiającemu kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych itp. dokumentach lub oświadczeniach producenta. W takim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji, jak i obowiązki związane z przestrzeganiem jej warunków, w tym konserwacją, po upływie okresu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę, przechodzą na Zamawiającego. 5.4. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę przedmiotu zamówienia, jego konserwację i przeglądy wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym, realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, a także gwarancja obejmuje wymianę przedmiotu zamówienia lub jego elementów. W przypadku udzielania przez producenta gwarancji dłuższej niż oferowana przez Wykonawcę, Wykonawca powinien przekazać ją Zamawiającemu. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty powinien być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert. 7. Wykonawca musi podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym wzór Formularza oferty oraz Załącznika A do niego stanowią integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w SIWZ. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną