Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem do sieci energetycznej przy ul. Bulwarowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-542 Kraków, Za Torem
 • Telefon/fax: tel. +48 1220102240, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Za Torem 22
  30-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 1220102240, , fax. -
  REGON: 36177709700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzm.krakow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem do sieci energetycznej przy ul. Bulwarowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem do sieci energetycznej przy ul. Bulwarowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 70/2019. 1.1 Miejsce wykonania robót budowlanych: działka nr 199/1 obręb 44 Nowa Huta przy ul. Bulwarowej w Krakowie. 1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót budowlanych według załączonego projektu oraz przedmiaru polegających na: 1.2.1. wykonaniu robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, budowie tężni solankowej wraz z rozbiórką i odbudową niecki żelbetowej, wykonaniu zasilania od tablicy rozdzielczej do wewnętrznej części niecki, instalacji technologicznych i elektrycznych, oświetlenia tężni, przyłączeniu zbiornika do instalacji wodociągowej, wykonaniu kompletnego zagospodarowania terenu, doprowadzeniu stanu terenów zielonych do zgodnych z projektem wraz z humusowaniem oraz obsianiem trawą dostosowaną do warunków lokalnych, odtworzeniu nawierzchni asfaltowej, podłączeniu zbiornika do instalacji wodociągowej, wykonaniu prac porządkowych, wypełnieniu zbiornika solanką w celu (uzupełnianie solanki w okresie gwarancji, kompleksowe regulacje i czyszczenie całego osprzętu) uruchomienia tężni, wykonaniu kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji w programie R3 Trees, przeprowadzeniu szkolenia dla przedstawiciela Zamawiającego z kompleksowej obsługi tężni. 1.3 Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej w skrócie STWiORB), warunkami, jakie zostały nałożone na zamierzenie inwestycyjne decyzją administracyjną nr 1936/6740.1/2017r. z dnia 17 października 2017r. Prezydenta Miasta Krakowa (znak sprawy AU-01-3.6740.1.2081.2017.KKA), zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. 1.4 Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SIWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary, decyzje administracyjne dla zamierzenia inwestycyjnego, tabele elementów wytworzonych i likwidowanych, instrukcja obsługi programu R3Trees, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, standardy zakładania i pielęgnacji zieleni, stanowiące Załącznik B do SIWZ, który jest jej integralną częścią (1 plik w formacie zip). Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB. 1.5 W ramach zamówienia należy odpowiednio do zleconych zakresów i lokalizacji wynikających z dokumentacji projektowej zrealizować w szczególności prace obejmujące: 1.5.1 wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej pozwolenia administracyjne, dziennik budowy, odbiory cząstkowe i końcowe oraz rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie wystąpiły w toku prac, jak również karty utrzymania poszczególnych elementów, zgodnie z załączonym schematem, 1.5.2 opracowanie instrukcji utrzymania i konserwacji obiektu, urządzeń i nawierzchni wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, przedstawionej w formie tabelarycznej, 1.5.3 wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu – urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych – w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe), wraz z przygotowaniem materiałów w wersji umożliwiającej import do aplikacji R3Trees,zgodnie z załączoną do SIWZ instrukcją obsługi programu, znajdującą się w załączniku B do SIWZ, 1.5.4 wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych, wraz z umieszczeniem pełnej dokumentacji fotograficznej w programie R3Trees w uzgodnieniu z Zamawiającym, 1.5.5 Wykonawca jest zobowiązany również do dołączenia kart utrzymania w formie opisowej i graficznej (plik .pdf) do aplikacji R3Trees dla każdego z elementów wytworzonych m.in. urządzeń małej architektury czy nawierzchni w uzgodnieniu z Zamawiającym, 1.5.6 zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 1.5.7 zapewnienie na czas budowy 24 h monitoringu wraz z archiwizowaniem zdarzeń oraz dostępem do nagrań i bieżącego podglądu przez Zamawiającego, 1.5.8 przeglądy, regulacje, naprawy i konserwacje elementów wytworzonych przez okres minimum 36 miesięcy (minimum dwa przeglądy techniczne obiektu rocznie), przy czym konserwacja obejmuje wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym z przeznaczeniem tegoż obiektu, zaś naprawa obejmuje: wykonanie wszelkich czynności związanych bezpośrednio z remontem istniejącego elementu i przywrócenie mu stanu właściwego, zarówno pod względem użytkowym, jak i technicznym. Polega ona na częściowej rozbiórce lub demontażu elementu oraz na uzupełnieniu ubytków w zastosowaniu nowych materiałów, 1.5.9 po zakończeniu prac montażowo-budowlanych teren należy uporządkować. 1.6 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami Zarządu Dróg Miasta Krakowa niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK (procedura ZDMK-12), zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego (procedura ZDMK-24) i/lub innych niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ze wspólnej drogi dojazdowej będzie korzystała również druga firma wykonująca w bliskim sąsiedztwie inne prace. Wobec tego Wykonawca zobowiązany jest do bezkonfliktowego korzystania z tej drogi i ewentualnego porozumienia się w tym zakresie z drugą firmą. 1.7 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.8 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.9 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie „na mokro”, czyli techniką „bezpyłową”, która pozwoli na uniknięcie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób pracujących, jak i postronnych, na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 1.10 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy. 1.11 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.12 Zamawiający zaznacza, iż wykonywanie prac budowlanych realizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie innej budowy dotyczącej wykonania alejki od strony placu zabaw, modernizacji placu zabaw, budowy plaży i mola przy Zalewie Nowohuckim, prowadzonej również w terminie wykonania niniejszego zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca przy współpracy z Zamawiającym zobowiązany będzie do uzgodnienia wspólnego wjazdu na plac budowy ewentualnie innemu Wykonawcy. 1.13 Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. 1.14 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/ kierownik robót ma obowiązek dopilnowania w szczególności: 1.14.1 ogrodzenia terenu budowy estetycznym i szczelnym ogrodzeniem lub jeśli nie ma takowej konieczności (po pisemnej akceptacji takiego rozwiązania przez przedstawiciela Zamawiającego) otaśmowane obszaru na, którym prowadzone będą prace tak aby na teren inwestycji nie mogły dostać się osoby trzecie, 1.14.2 oznaczenia terenu budowy tablicami, 1.14.3 zabezpieczenia istniejącej zieleni przed uszkodzeniami (według instrukcji przekazanej przez Zamawiającego), 1.14.4 wykonania zdjęć dotyczących stanu posiadłości osób trzecich przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz terenu inwestycji i przesłanie ich do przedstawiciela zamawiającego na email w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia robót, 1.14.5 sporządzenia sprawozdania tygodniowego oraz przesyłania do przedstawiciela zamawiającego na email wraz z opisem wszystkich przeprowadzonych prac w ciągu ostatniego tygodnia oraz planowanymi pracami na tydzień przyszły wraz ze skanem prowadzonego dziennika budowy/ dziennika robót odnośnie prowadzonych robót oraz z dokumentacją zdjęciową dokumentującą postęp robót, skanem certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, kart katalogowych itp. na planowane do wbudowania materiały oraz urządzenia, 1.14.6 po wykonaniu prac dostarczenia Zamawiającemu oświadczania o zgodności robót względem decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia dotyczącego nie wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, decyzji pozwolenia konserwatorskiego, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku, 1.14.7 dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru, powykonawczą dokumentacje geodezyjną należy zgłosić do zasobów Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią Wydziału Geodezji potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie Geodety dot. zgłoszenia ww. do Wydziału Geodezji. 1.15 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, odpowiednio w różnych branżach i aspektach, a w szczególności dotyczących parków lub terenów rekreacyjnych, z elementami infrastruktury towarzyszącej, niezbędnymi instalacjami i przyłączeniami oraz zagospodarowaniem terenu, włącznie z elementami i urządzeniami oraz obiektami małej architektury, nawierzchniami, rekultywacją terenu, pielęgnacją lub nasadzeniami zieleni. 1.16 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz w razie konieczności uzyskania również niezbędnych uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w SIWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w SIWZ, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 1.17 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, fundamentowe, konstrukcyjne, instalacyjne, wykonanie podłoża i nawierzchni, demontażowe, montażowe, ułożenie tarniny i związane z zagospodarowaniem terenu, jak i porządkowe, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia do dnia 12 grudnia 2019r., liczonym od dnia zawarcia umowy Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty dla całości zamówienia wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić ją w formularzu oferty jako cenę za całość zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiORB. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach . 5. Wykonawca musi zaoferować: 5.1 co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na instalacje, urządzenia i elementy małej architektury wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.2 co najmniej 48-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.3 co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia. 5.4 Zapisy w dokumentacji projektowej dotyczące określonych w kartach katalogowych niektórych urządzeń lub ich elementów, a wymagające dłuższego okresu gwarancji są obowiązujące wyłącznie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń, które w ramach podstawowej gwarancji ich producentów zawarte są w ich standardowej ofercie (kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych i innych dokumentach lub oświadczeniach producenta). W przypadku gdy na określone urządzenia bądź ich elementy producent udziela standardowo dłuższej niż minimalnie bądź maksymalnie punktowany okres gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w dniu odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, w formie cesji, uprawnień gwarancyjnych i warunków oraz obowiązków z nich wynikających, które zostały opisane w dostarczonych Zamawiającemu kartach produktu, katalogach, kartach gwarancyjnych itp. dokumentach lub oświadczeniach producenta. W takim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji, jak i obowiązki związane z przestrzeganiem jej warunków, w tym konserwacją, po upływie okresu zaoferowanego w ofercie przez Wykonawcę, przechodzą na Zamawiającego. 5.5 Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę przedmiotu zamówienia, jego konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym, realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, a także gwarancja obejmuje wymianę przedmiotu zamówienia lub jego elementów. W przypadku udzielania przez producenta gwarancji dłuższej niż oferowana przez Wykonawcę, Wykonawca powinien przekazać ją Zamawiającemu. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców, do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w SIWZ. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną