Wymiana wykładziny w korytarzach na czterech kondygnacjach (piętro I-IV) oraz czterech pomieszczeniach holu, recepcji, pom. monitoringu i stołówki w budynku Dom Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie
 • Telefon/fax: tel. 0048 12 6179655 , fax. 0048 12 6179653
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
  ul. Przy Rondzie 5
  31-547 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0048 12 6179655, fax. 0048 12 6179653
  REGON: 14058042800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana wykładziny w korytarzach na czterech kondygnacjach (piętro I-IV) oraz czterech pomieszczeniach holu, recepcji, pom. monitoringu i stołówki w budynku Dom Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie wykładziny w budynku Dom Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31- 547 Kraków. PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZALECA SIĘ DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ, CELEM SPRAWDZENIA MIEJSCA, ZAKRESU ROBÓT, WARUNKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ROBÓT BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W trakcie wizji nie będą udzielane odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ. Wszelkie wątpliwości, pytania odnośnie zakresu zamówienia oraz treści SIWZ należy kierować do Zamawiającego zgodnie ze sposobem oraz terminem określonym w SIWZ. Zamawiający wskazuje następujące terminy wizji lokalnych: wtorki i czwartki, początek od godz. 8:00 – 12:00 zbiórka w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków przed pokojem 327 (III piętro). W przypadku wniosku Wykonawców Zamawiający przewiduje możliwość organizacji wizji lokalnych także w innych terminach. Zgodnie z Art. 30 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Zamawiający dopuszcza oferowanie wyrobów budowlanych lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych do opisanych pod warunkiem jednak, że zagwarantują one realizację prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od złożonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane (pochodzenie lub marka, producent, dostawca, znak towarowy) wyrobów budowlanych lub wskazane normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać czy oferuje rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego opisanemu przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykazać, równoważność oferowanego rozwiązania w taki sposób że wykaże, iż oferowane rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Oferowane wyroby/ materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzić z bieżącej produkcji. Koszt wykonania wszystkich prac przygotowawczych obciąża Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty.Przedmiar oraz inne zapisy o wymiarach załączone do specyfikacji posiadają charakter pomocniczy i mają za zadanie ułatwienie Wykonawcy skalkulowanie ceny oferty. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osób wykonujących prace fizyczne związane z wykonaniem robót objętych zamówieniem. Zakres robót jest szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ (w tym w załączonych do niego dokumentach oraz innych dokumentach wskazanych w jego treści). Przedmiary należy traktować jako materiał pomocniczy. Sposób oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia są szczegółowo określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną