„Wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym w budynku zlokalizowanym przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie”

Powiat Krakowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Krakowski
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-037 Kraków, Al. Słowackiego
 • Telefon/fax: tel. 12 634 42 70 , fax. 126 335 294
 • Data zamieszczenia: 2019-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krakowski
  Al. Słowackiego 20
  30-037 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 634 42 70, fax. 126 335 294
  REGON: 35155486700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym w budynku zlokalizowanym przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego w budynku zlokalizowanym przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-703. Zakres robot obejmuje demontaż starej kabiny dźwigu oraz montaż nowej w istniejącym szybie windowym wraz z dostosowaniem wielkości otworów drzwiowych szybu do obowiązujących przepisów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w załącznikach do SIWZ: nr 5 wzór umowy, nr 6 Opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacja, Pozwolenie na budowę, Pozwolenie konserwatorskie, Przedmiar robót)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną