Wymiana drzwi do archiwum w budynku siedziby AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich
 • Telefon/fax: tel. 12 2114001, 2114015, 2114086 , fax. 122 114 005
 • Data zamieszczenia: 2019-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie
  ul. Montelupich 3
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2114001, 2114015, 2114086, fax. 122 114 005
  REGON: 11263946002990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.eb2b.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana drzwi do archiwum w budynku siedziby AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana 5 szt. drzwi przeciwpożarowych do archiwum w budynku siedziby AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3. Szczegółowy zakres robót stanowi opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, przedmiar robót - załącznik nr 6 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)- załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421131-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną