wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej. KC-zp. 272-272/20

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej. KC-zp. 272-272/20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego, wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej. Miasteczko Studenckie AGH, rozciągającego się na obszarze około 16 ha. 1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego, wykonywania drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) malowanie emulsyjne i olejne pomieszczeń, rur, grzejników wraz z robotami przygotowawczymi; 2) wykonywanie drobnych prac elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych; 3) naprawę posadzek z wykładziny PCV; 4) wykładanie schodów wewnętrznych, zewnętrznych i posadzek gresem; 5) naprawę i uzupełnianie ścianek ceglanych oraz ścianek z płyt kartonowo-gipsowych; 6) naprawę i wymianę odparzonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych; 7) demontaż starych i układanie nowych okładzin ściennych z płytek glazurowych; 8) naprawę podłoży i posadzek z płytek ceramicznych; 9) remont sanitariatów; 10) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 11) naprawę uszkodzonych elementów infrastruktury Miasteczka Studenckiego. 2. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie robót, o których mowa powyżej, a które Wykonawca musi przyjąć do realizacji. 3. Przedmiotowe roboty będą realizowane sukcesywnie zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb w okresie ważności umowy. 4. Wykonawca musi zrealizować zlecenie w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. Wykaz obiektów Miasteczka Studenckiego: L.p. Obiekt Adres obiektu 1 DS-1 ul. Rostafińskiego 9 2 DS-2 ul. Rostafińskiego 11 3 DS-3 ul. Tokarskiego 1 4 DS-4 ul. Rostafińskiego 10 5 DS-5 ul. Rostafińskiego 8 6 DS-6 ul. Rostafińskiego 6 7 DS-7 ul. Rostafińskiego 4 8 DS-8 ul. Rostafińskiego 2 9 DS-9 ul. Budryka 9 10 DS-10 ul. Budryka 7 11 DS-11 ul. Budryka 5 12 DS-12 ul. Budryka 3 13 DS-13 ul. Budryka 1 14 DS-14 ul. Budryka 2 15 DS-15 ul. Tokarskiego 10 16 DS-16 ul. Tokarskiego 8 17 DS-17 ul. Tokarskiego 6 18 DS-18 ul. Tokarskiego 4 19 DS-19 ul. Tokarskiego 4 20 DS-Alfa ul. Reymonta 17 21 Budynek administracyjny ul. Reymonta 37 22 Budynek administracyjny ul. Rostafińskiego 7a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu: • robót malarskich • robót tynkarskich • robót okładzinowych • robót posadzkarskich • robot instalacyjnych branży elektrycznej • robót instalacyjnych branży sanitarnej objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Wykonawca winien wykazać, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez co najmniej jedną osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wraz z pomiarami w pełnym zakresie, do 1 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci tj. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Wspólny Słownik Zamówień: 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian, 45410000-4 - Tynkowanie, 50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), liczony każdorazowo od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną