wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie KC-zp.272-367/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie KC-zp.272-367/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Temat: Wykonywanie remontów bieżących dachów Uczelni w kompleksie pawilonów AGH w Krakowie Wspólny Słownik Zamówień: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów 45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych, 45261213-0 - Kładzenie dachów metalowych, 45261220-2 - Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin, 45261320-3 - Wykonywanie robót blacharskich / rury, rynny spustowe, obróbki blacharskie/ 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 45261420-4 - Uszczelnianie dachu Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe dachów zlecane sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego, obejmujące m.in.: 1. Wykonywanie robót demontażowych i przygotowawczych. 2. Wykonywanie pokrycia dachu papą podkładową termozgrzewalną. 3. Wykonywanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. 4. Wykonywanie pokrycia dachu membraną dachową PCW. 5. Wykonywanie pokrycia dachu blachą. 6. Wykonywanie obróbek blacharskich. 7. Wymianę rynien i rur spustowych. 8. Czyszczenie rynien, rur spustowych i koryt z liści i nieczystości. 9. Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom. 10. Roboty malarskie elementów metalowych. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących prace polegające na wykonaniu:  robót dekarskich  robót blacharskich, objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lata), zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną