Wykonanie usług kominiarskich w obiektach Policji garnizonu małopolskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2019-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl/pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług kominiarskich w obiektach Policji garnizonu małopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług kominiarskich w nieruchomościach (w lokalach i częściach wspólnych budynków) zajmowanych przez jednostki organizacyjne Policji na terenie województwa małopolskiego, w zakresie: 1) okresowa kontrola stanu technicznej sprawności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (według wymagań art. 62 ustawy Prawo budowlane), wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów i nakazów do usunięcia nieprawidłowości w lokalach; 2) czyszczenie (oczyszczanie) przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 2. Do zakresu kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych wchodzi także: 1) wydawanie opinii dotyczących: a) ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych; b) szczelności przewodu kominowego ze wskazaniem miejsca nieszczelności; c) przełączeń paleniskowych, spalinowych i wentylacyjnych do innych przewodów ze wskazaniem przewodu, do którego winny być przełączone; d) potwierdzenia prawidłowości podłączeń urządzeń do przewodów, dokonanych po wydanej przez inny zakład opinii bez względu na ilość podłączeń 2) wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przewodów kominowych i podłączeń urządzeń grzewczo-kominowych i kratek wentylacyjnych. 3. Przez czyszczenie (oczyszczanie) przewodu kominowego rozumie się oczyszczenie przewodu na całej długości użytkowej wraz z głowicami i nasadami oraz wybranie zanieczyszczeń i sadzy z wyczystki ich wyniesienie wraz z utylizacją. 4. Terminy wykonywania czynności: 1) czyszczenie przewodów kominowych od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące; 2) czyszczenie przewodów kominowych od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy; 3) czyszczenie przewodów wentylacyjnych – co najmniej raz w roku; 4) kontrola stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – co najmniej raz w roku, w porze wiosennej, po wykonaniu czyszczenia 5. Zamawiający wymaga, aby pierwsze czyszczenie odbyły się w okresie wrzesień-październik 2019r. 6. Zamawiający wymaga, aby w obiekcie Kraków, ul. Konarskiego 43 kontrola stanu technicznego przewodów kominowych odbyła się co najmniej raz na 6 miesięcy, w tym jedna w porze wiosennej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90915000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną