Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji poddasza na cele biurowe w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13 C w Krakowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-529 Kraków, ul. Józefińska
 • Telefon/fax: tel. 12 6165482, 6165469 , fax. 126 165 428
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
  ul. Józefińska 14
  30-529 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6165482, 6165469, fax. 126 165 428
  REGON: 35150530800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji poddasza na cele biurowe w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13 C w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z adaptacją poddasza na cele biurowe w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej 13C w Krakowie, w zakresie prac obejmującym m.in.: 1) wykonanie sufitów podwieszanych i ścian z płyt GK, 2) montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, 3) wykonanie okładzin ściennych i posadzek, 4) wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem, 5) wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, 6) montaż urządzeń sanitarnych, 7) montaż nawiewników okiennych oraz kratek wentylacyjnych, 8) montaż wentylatora łazienkowego, 9) wykonanie instalacji C.O, 10) wykonanie instalacji elektrycznej, 11) wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji DSO, 12) montaż opraw oświetleniowych i ewakuacyjnych, 13) wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, 14) pozostałe prace wykończeniowe. 2. Szczegółowy zakres prac określają: 1) Dokumentacja projektowa – projekty budowlane i wykonawcze, 2) Przedmiary, 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 4) Zestawienie materiałów i wyposażenia, stanowiące załączniki numer 1, 2, 3 i 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik numer 9 – wzór umowy, stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Postanowienia ogólne: 1) Roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, technologią robót określoną Polską Normą oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącą załącznik do niniejszej specyfikacji; przy zachowaniu przepisów BHP, maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych w budynku. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 2) W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia zawartych w ww. dokumentach nazw własnych oznacza to, że zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej specyfikacji. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. 3) Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej w budynku, w którym będą wykonywane roboty, zapoznał się z przedmiotem zamówienia, w szczególności z dokumentacją, o której mowa w ust. 2 pkt. 1-4 powyżej. Termin wizji lokalnej można uzgodnić telefonicznie z upoważnionym przedstawicielem zamawiającego, Panem Łukaszem Głogowskim pod numerem telefonu 12 616 54 70. 4) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają wykonawcę. 5) Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 6) Wykonawca ma obowiązek umieścić w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje określone przez Zamawiającego w przedmiarze z uwzględnieniem wymogów określonych w zestawieniu materiałów oraz pozostałej dokumentacji, w ilościach nie mniejszych niż w przedmiarze. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców: Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamawiający ustala następujące warunki udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca nie może zmienić podwykonawcy i dalszego podwykonawcy bez pisemnej zgody zamawiającego. W tym celu, wykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu pisemny wniosek wraz z określeniem nazwy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, części zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 4 poniżej. 2) Wykonawca oświadczy, że wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania robót objętych zamówieniem. Zamawiający może żądać przedstawienia stosownych dokumentów fakt ten poświadczających, przed przystąpieniem podwykonawców i dalszych podwykonawców do wykonywania robót. 3) W każdym wypadku korzystania z usług podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania zasad i reguł określonych w umowie, którą zawarł z zamawiającym, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, pozostając jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za działania i zaniechania swojego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy jak za działania lub zaniechania własne. 4) Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązani są do przedłożenia zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych z zamawiającym projektu umowy o podwykonawstwo oraz pisemnej zgody podwykonawcy i dalszego podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy przedłożonym zamawiającemu. Przez dzień roboczy należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany w terminie do 14 dni roboczych od dnia doręczenia projektu umowy lub projektu jej zmiany zamawiającemu. Ponadto zamawiającemu przysługuje, w terminie zakreślonym w zdaniu poprzedzającym, prawo wniesienia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian. Niezgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo lub do jej zmian w terminach wyżej wskazanych oznacza ich akceptację. 5) Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązani będą przedłożyć zamawiającemu odpowiednio uwierzytelnione kserokopie umów o podwykonawstwo, a także ewentualnych aneksów do umów w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia. W przypadku zmian w treści zawartej i zaakceptowanej przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. Wymagania zamawiającego dotyczące zatrudniania przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na umowę o pracę: 1. W ramach przedmiotu zamówienia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku - Kodeks pracy: 1) roboty tynkarskie, malarskie, 2) czynności związane z wykonaniem instalacji elektrycznej. 2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 pkt. 1-2 w ramach umowy o pracę będzie odbywało się trzyetapowo i będzie polegało na: 1) na etapie składania ofert - wykonawca złoży oświadczenie o treści zgodnej z treścią załącznika numer 8 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) na etapie zawarcia umowy, ale przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych - wykonawca w terminie do 3 dni licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do doręczenia zamawiającemu dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności tj. oświadczenia osób wykonujących ww. czynności potwierdzające, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik numer 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) na etapie realizacji umowy - wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w specyfikacji, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał zanonimizowane dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. Na każde żądanie zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez zamawiającego określonej, wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. Przez dzień roboczy należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy; 4) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt. 3 powyżej wykonawca zobowiązany będzie zapłacić każdorazowo karę w wysokości 1 500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, zamawiającemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy oraz obciążenia wykonawcy karą umowną, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia należnego wykonawcy określonego w umowie. 5) Osoby, wykonujące czynności wskazane w ust. 1 pkt. 1-2 powyżej muszą być zatrudnione na umowę o pracę co najmniej w okresie trwania umowy z zamawiającym. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego kontroli w zakresie spełniania przez wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób na umowy o pracę, a także prawo do zlecenia przeprowadzenia kontroli u wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w zakresie zatrudniania osób na umowy o pracę uprawnionym organom. Warunki dodatkowe: 1. Sposób rozliczenia wynagrodzenia: kosztorysowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia -wielkość tych zamówień do 10% zamówienia podstawowego. 3. Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy, a także zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego robót określonych w umowie o wykonanie robót budowlanych jedynie w przypadkach i na zasadach określonych w art. 144 ustawy oraz umowie, której wzór stanowi załącznik numer 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia przez wykonawcę przedmiotu zamówienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazywanej zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej „PEF”. Ponadto, zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania i odbierania tą drogą innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia publicznego, pod warunkiem, że zamawiający i wykonawca wyrażą zgodę na taki sposób przekazania dokumentów. Uwaga: 1) Obowiązek akceptacji przez zamawiającego ustrukturyzowanej faktury elektronicznej dotyczy wyłącznie faktury elektronicznej, która została przekazana mu za pośrednictwem PEF, 2) Prawo do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przysługuje również podwykonawcy domagającemu się bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia od zamawiającego (art. 143c ustawy Pzp). 3) Wykonawca nie jest zobowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy. Nadal może przesyłać faktury i inne dokumenty w dotychczasowej formie. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Do 90 dni od dnia podpisania umowy wskazanego w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Sposób kontaktu z zamawiającym w czasie realizacji robót budowlanych: 1. Wykonawca ma obowiązek podać w ofercie wykaz osób odpowiedzialnych za kontakt z zamawiającym, w tym osób ujawnionych w KRS wykonawcy jako uprawnionych do reprezentacji wraz z ich danymi teleadresowymi (numer tel. komórkowego, adres poczty elektronicznej oraz numer faksu). Tylko korespondencja podpisana przez te osoby ma charakter wiążący. 2. Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie adres poczty elektronicznej, na który będzie przesyłana korespondencja od zamawiającego. Przesłanie korespondencji w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Przesłanie korespondencji faksem uważa się za skuteczne z chwilą od kiedy wykonawca mógł się zapoznać z jej treścią. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawność łączy internetowych, adresów mail, numeru faks, na które będą przesyłane wiadomości, a także bieżący odbiór wiadomości. 3. W przypadku korespondencji przesyłanej przez wykonawcę ma być ona dostarczana na dziennik podawczy zamawiającego, w jego siedzibie przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie oraz każdorazowo natychmiastowo przesyłana pocztą elektroniczną na adres: dg@mops.krakow.pl lub do@mops.krakow.pl. 4. Ze strony zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcą jest Łukasz Głogowski tel. 12 616 54 70, adres e-mail: lukasz.glogowski@mops.krakow.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną