Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich), podstawowych (rocznych) stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, gminnych oraz na drogach wewnętrznych administrowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna
 • Telefon/fax: tel. +48(12)6167000 , fax. +48(12)6167417
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
  Centralna 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(12)6167000, fax. +48(12)6167417
  REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich), podstawowych (rocznych) stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, gminnych oraz na drogach wewnętrznych administrowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich), podstawowych (rocznych) stanu technicznego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, gminnych oraz na drogach wewnętrznych administrowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: zakresu rzeczowego (zał. 6 do SIWZ) oraz wykazu dróg (zał. nr 7 do SIWZ) 3. Wymagany okres gwarancji jakości: 36 miesięcy 4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 71.63.14.80-8 (usługi kontroli dróg) 72.31.21.00-6 (usługi przygotowywania danych) 5. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników świadczących usługi – bezpośrednie wykonywanie usług. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. 6. Termin wykonania zamówienia: Maksymalny przewidywany termin realizacji zamówienia to 12.11.2019 r. Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu realizacji o 7 lub 14 dni (oferty zawierające termin wykonania zamówienia późniejszy niż 12.11.2019 r. zostaną odrzucone).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71631480-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną