Wykonanie naprawy sekwenatora do badania DNA ludzkiego AB 3500 Genetic Analyzer HID firmy Applied Biosystems stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31571 Kraków, ul. Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2018-12-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie naprawy sekwenatora do badania DNA ludzkiego AB 3500 Genetic Analyzer HID firmy Applied Biosystems stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  IV. Opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest naprawa sekwenatora do badania DNA ludzkiego AB 3500 Genetic Analyzer HID firmy Applied Biosystems nr - 22119-221 (rok produkcji 2010). Uszkodzenie polega na niemożności uruchomienia programu służącego do obróbki i interpretacji danych genetycznych (GeneMaper). 1. Naprawa nie może wpływać na zmianę funkcjonalności urządzenia oraz nie może powodować utraty posiadanych atestów/certyfikatów urządzenia. 2. Miejsce realizacji – Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 2000 3. Koszt wymienianych elementów wliczony w cenę oferty. 4. Materiały niezbędne do wykonania naprawy zapewnia Wykonawca. 5. Koszty transportu materiałów niezbędnych do wykonania usługi należy wkalkulować w cenę usługi, gdyż Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych opłat. 6. Koszty transportu materiałów niezbędnych do wykonania usługi należy wkalkulować w cenę usługi, gdyż Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych opłat. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 3 miesięcznej gwarancji na wymienione części i materiały eksploatacyjne oraz robociznę. 8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia raportów serwisowych, dla każdego urządzenia osobno, zawierającego spis wykonanych czynności oraz ewentualnych zaleceń. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu wymienionych części lub materiałów po wymianie przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50410000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną