Wykonanie materiałów wspierających realizację procesu planistycznego – wykonanie kalendarza ściennego”, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 12 619 81 20, 619 81 21, , fax. 12 619 81 22
 • Data zamieszczenia: 2019-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  Mogilska 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 619 81 20, 619 81 21, , fax. 12 619 81 22
  REGON: 12080353600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.krakow.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie materiałów wspierających realizację procesu planistycznego – wykonanie kalendarza ściennego”, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wydruk i dostawę 700 szt. kalendarzy ściennych trójdzielnych wiszących, na rok 2020 w orientacji pionowej lub poziomej. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia oraz warunki jego realizacji precyzuje załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy oraz załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199792-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną