Wykonanie internetowej sieci światłowodowej w budynku Zespołu Szkół Poligraficzno- Medialnych w Krakowie na os. Tysiąclecia 38

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-450 Kraków, Ułanów
 • Telefon/fax: tel. 12 650 35 00, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
  Ułanów 9a
  31-450 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 650 35 00, , fax. -
  REGON: 55362100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcoo.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie internetowej sieci światłowodowej w budynku Zespołu Szkół Poligraficzno- Medialnych w Krakowie na os. Tysiąclecia 38
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji technicznej robót budowlanych w zakresie montażu internetowej szkolnej sieci światłowodowej w Zespole Szkół Poligraficzno - Medialnych w Krakowie na os. Tysiąclecia 38 z zastrzeżeniem rozdz. III.1c. SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną