Wykonanie aktualizacji audytów energetycznych wraz z określeniem wpływu zmian na wskaźniki rezultatu w ramach projektu Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Małopolskie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-156 Kraków, Basztowa
 • Telefon/fax: tel. (12)6303408 , fax. (12)6160144
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6303408, fax. (12)6160144
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umwm/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie aktualizacji audytów energetycznych wraz z określeniem wpływu zmian na wskaźniki rezultatu w ramach projektu Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Wykonanie aktualizacji audytów energetycznych wraz z określeniem wpływu zmian na wskaźniki rezultatu, w ramach Projektu Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej." 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie aktualizacji audytów energetycznych wraz z określeniem wpływu zmian na wskaźniki rezultatu dla poszczególnych budynków oraz całości Projektu, dla maksymalnie 58 budynków stanowiących własność Województwa Małopolskiego, jednostek jemu podległych oraz spółek. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia Wykonawcy więcej niż jednej aktualizacji audytu dla każdego budynku. Zamawiający zleci wykonanie maksymalnie 100 aktualizacji audytów. 3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zlecenia dodatkowych aktualizacji audytów wraz z określeniem wpływu zmian na wskaźniki rezultatu dla poszczególnych budynków oraz całości Projektu, z zastrzeżeniem, iż ostateczna ich liczba uzależniona będzie od kwoty oszczędności przetargowych lub pozyskanych dodatkowych środków i nie przekroczy 50 aktualizacji. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego, złożone Wykonawcy nie później niż do dnia 30.09.2022r. 4. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz warunki jego wykonania szczegółowo określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71314300-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną