ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. - ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ UL. MICKIEWICZA 7, 34-220 MAKÓW PODHALAŃSKI

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni
 • Telefon/fax: tel. 126468502 , fax. 126468930
 • Data zamieszczenia: 2018-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126468502, fax. 126468930
  REGON: 121188694
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP. Z O.O. - ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ UL. MICKIEWICZA 7, 34-220 MAKÓW PODHALAŃSKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu sanitarnego pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. – Zakład Opieki Długoterminowej ul. Mickiewicza 7, 34-220 Maków Podhalański. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi środkami transportu sanitarnego wyposażonymi w sygnalizację świetlną (bez asysty sanitariusza i lekarza, w granicach administracyjnych Makowa Podhalańskiego oraz poza granice administracyjne Makowa Podhalańskiego na odległość do 70 km od tych granic, w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele w godzinach od 7:00 do 15:00). 3. Szacunkowa liczba godzin pracy przyjęta przez Zamawiającego w okresie 24 miesięcy wynosi 6000. 4. Pojęcie transport sanitarny należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 5 pkt 33a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 210, poz.2135). 5. Wykonawca zobowiązany jest do transportu pacjentów środkiem transportu spełniającym normę PN-EN 1789 dla karetki klasy A2. 6. Środek transportu sanitarnego spełniać musi wymagania sanitarne i techniczne określone w przepisach prawa, każdy środek transportu sanitarnego posiadać musi aktualne badania techniczne. 7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego mycia i dezynfekcji środka transportu. 8. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem środka transportu sanitarnego w stanie gotowości do pracy oraz z eksploatacją środka transportu sanitarnego, w tym koszty paliwa oraz wynagrodzenia kierowcy ponosi Wykonawca. 9. Wykonawca przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego oraz Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) w zakresie wynikającym z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dyrektorem Oddziału NFZ. Kontrola taka może być przeprowadzona w każdym czasie. W ramach prowadzonej kontroli Wykonawca zobowiązany jest udostępnić kontrolującemu podmiotowi wszelkie dokumenty związane z realizacją usługi objętej umową. 10. Wykonawca zobowiązany jest w razie awarii do zapewnienia w ciągu 15 minut zastępczego środka transportu sanitarnego na czas naprawy. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej łączności Zamawiającego z osobami wykonującymi zlecenia. W tym celu zobowiązany jest, w ramach niniejszego zamówienia, przekazać do dyspozycji Zamawiającemu telefon komórkowy, za pomocą którego dyspozytor wyznaczony przez Zamawiającego będzie się kontaktował z kierowcą oraz na który kierowca będzie mógł zadzwonić w celu nawiązania kontaktu z dyspozytorem. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 13. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 14. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi wskazanej w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114122-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną