Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa
 • Telefon/fax: tel. 124 252 842 , fax. 124 251 228
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
  Al. Modrzewiowa 22
  30-224 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 252 842, fax. 124 251 228
  REGON: 35119473600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kcr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają wzory umów, będące załącznikami nr 3A i 3B do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną