Świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych Województwa Małopolskiego za rok 2019 i 2020

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Małopolskie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-156 Kraków, Basztowa
 • Telefon/fax: tel. (12)6303408 , fax. (12)6160144
 • Data zamieszczenia: 2019-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6303408, fax. (12)6160144
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/umwm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych Województwa Małopolskiego za rok 2019 i 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badania sprawozdań finansowych Województwa Małopolskiego za rok 2019 i 2020 r. Badanie będzie obejmowało badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego i wybranych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych Województwa Małopolskiego za wskazane wyżej lata. 2. Badanie sprawozdań finansowych Województwa Małopolskiego za rok 2019 i 2020 zostanie wykonane w oparciu o: a) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, b) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, c) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, d) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, e) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, oraz f) wybrane sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Województwa Małopolskiego za rok 2019 i 2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79210000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną