Świadczenie usług zakwaterowania z wyżywieniem dla policjantów na terenie miasta Krakowa

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług zakwaterowania z wyżywieniem dla policjantów na terenie miasta Krakowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania i wyżywienia policjantów odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa dla: 1) maksymalnie 85 osób, w okresie co najmniej od 16 września do 13 grudnia 2019 roku, 2) maksymalnie 85 osób, w okresie co najmniej od 18 grudnia 2019r. do 19 marca 2020 roku, 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób zakwaterowanych przed i w trakcie realizacji umowy. 3. Obiekt, w którym będą świadczone usługi musi się znajdować na terenie miasta Krakowa. 4. Termin rozpoczęcia świadczenia usług może zostać zmieniony ze względów proceduralnych – w przypadku przedłużenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin zakończenia świadczenia usług może być wydłużony w przypadku wydłużenia staży adaptacyjnych i może dotyczyć pojedynczych osób w sytuacji niemożności odbywania służb przez te osoby spowodowanej np. chorobą, o długość tej choroby. 5. Usługa wyżywienia świadczona będzie w pomieszczeniach dostępnych dla Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga obsługi kelnerskiej. 6. Zamawiający, przed rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez Wykonawcę, celem sprawdzenia zgodności zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną