Świadczenie usług wyżywienia funkcjonariuszy Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31571 Kraków, ul. Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2018-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług wyżywienia funkcjonariuszy Policji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wyżywienia dla maksymalnie 350 osób w dniach od 1 grudnia do 15 grudnia 2018 r. wg podziału wskazanego w rozdziale IV Ogłoszenia. W powyższym okresie Wykonawca zobligowany jest zabezpieczyć dla potrzeb Zamawiającego pełne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i kolację dla określonej w ofercie liczby funkcjonariuszy. 2. Przygotowanie i wydawanie posiłków odbywać się będzie na podstawie bieżących ustaleń (zleceń) zgłaszanych telefonicznie przez przedstawiciela Policji. Zamawiający nie wymaga obsługi kelnerskiej. 3. Obiekt lub obiekty, w którym będą świadczone powyższe usługi muszą być zlokalizowane w odległości nie większej niż 1800m od miejsca zakwaterowania określonego w rozdziale IV Ogłoszenia, dla każdego zadania. 4. Do weryfikacji odległości posłuży aplikacja „Mapy Google” dostępna pod adresem https://maps.google.pl/ W zakładce „Trasa piesza” należy wskazać: • punkt początkowy – adres obiektu, w którym świadczone będą usługi wyżywienia • punkt docelowy – obiekt zakwaterowania wskazany w rozdziale IV Ogłoszenia, Zamawiający nie dopuszcza ręcznego ustawiania punktów łączących wskazany przez Wykonawcę obiekt i adres podany przez Zamawiającego. Pod uwagę brany będzie najkrótsza trasa wskazana przez stronę. 5. Zamawiający informuje, że liczba żywionych osób może nie być stała przez cały okres świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie liczby osób, które będą żywione. Zamawiający pokryje koszty związane z wyżywieniem wg liczby wykorzystanych posiłków. Zamawiający poinformuje wykonawcę o liczbie, które będą podlegały żywieniu najpóźniej dzień przez rozpoczęciem świadczenia usługi. 6. Wykonawca będzie gotowy do świadczenia usługi najpóźniej do dnia 1 grudnia 2018 r. 7. Zamawiający, przed rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez Wykonawcę, celem sprawdzenia zgodności zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości świadczonych usług na każdym etapie wykonywania umowy. Kontrolę będzie również przeprowadzał Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa małopolskiego, ul. Galla 25, 30-053 Kraków. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną