Świadczenie usług w zakresie wynajmu autokarów i busów wraz z kierowcami – transport osób krajowy i międzynarodowy

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych
 • Telefon/fax: tel. 12 662 60 53 , fax. 12 637 22 43
 • Data zamieszczenia: 2019-08-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  ul. Podchorążych 2
  30-084 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 662 60 53, fax. 12 637 22 43
  REGON: 13760000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie wynajmu autokarów i busów wraz z kierowcami – transport osób krajowy i międzynarodowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wynajmu autokarów i busów wraz z kierowcami – transport osób krajowy i międzynarodowy. Przewóz osób z Uczelni na zajęcia terenowe w ramach dydaktyki toku studiów oraz inne wyjazdy realizowane według potrzeb Zamawiającego. Autokary i busy: • powinny być wyposażone w sprawny system audio wraz z mikrofonem i głośnikami, sprawną klimatyzację, pasy bezpieczeństwa, • powinny być wyposażone w tachometry, • powinny posiadać: do 8, 9-19, 20-39, 40-57 miejsc siedzących dla pasażerów, • w przypadku tras międzynarodowych oraz tras krajowych powyżej 200 km powinny posiadać: - toaletę (dotyczy autokarów), - fotele uchylne z zagłówkami rozsuwane na bok, - system audio-video; Pojazd (autokar, bus), którym będzie realizowany transport podczas wyjazdów musi posiadać normę emisji spalin co najmniej Euro 2. Pojazd musi spełniać parametry techniczne określone przepisami prawa, w szczególności zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2017.2200 t.j.z dnia 2017.11.29 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z dnia 2018.10.17 z późń. zm.). Wykonawca musi dysponować minimum 3 autokarami o ilości miejsc siedzących średnio około 45 każdy oraz 3 busami o ilości miejsc siedzących średnio około 20 każdy. Pojazdy muszą posiadać aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie do ruchu, czyli aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW – do okazania na każde wezwanie Zamawiającego. Wykonawca musi posiadać odpowiednią ilość kierowców umożliwiającą ich wymianę na dłuższych trasach oraz posiadać licencję na przewóz osób w transporcie krajowym i międzynarodowym. Osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia, tj.: prawo jazdy kat. D, aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami. Cena brutto za 1 km oraz cena brutto za ryczałt dzienny musi uwzględniać wszelkie opłaty np. za parkingi, autostrady, podatki, koszty ubezpieczenia pojazdów OC i NNW, diety kierowców (bez noclegu) oraz dojazd na miejsce zbiórki (obiekty UP). Wykonawca zagwarantuje stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy, tj. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Ceną oferty będzie suma cen wszystkich pozycji wyszczególnionych w formularzu ofertowym. Wyjazdy odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, po wcześniejszym zgłoszeniu przez jednostki Uczelni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną