Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych

Sąd Okręgowy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-547 Kraków, Przy Rondzie
 • Telefon/fax: tel. 12 6195925, , fax. 12 6195927
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Krakowie
  Przy Rondzie 7
  31-547 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6195925, , fax. 12 6195927
  REGON: 00032269500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zał. do SIWZ. /CPV: CPV 90914000-7; CPV 90620000-9; CPV 77314100-5;/. Wielkość /zakres/ zamówienia: Zamówienie obejmuje sprzątanie i utrzymanie otoczenia budynków, tj. powierzchni utwardzonej i terenów zielonych o łącznej pow. ok. 19 801 m2 będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych w następujących lokalizacjach: - otoczenie budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i czerech krakowskich sądów rejonowych przy ul. Przy Rondzie 7 (teren przyległy do pawilonów A,B,C,D,E,K i L) o pow. ok. 15 714 m2; - otoczenie budynków będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 11, Sucha Beskidzka o pow. ok. 994 m2; - otoczenia budynku będącego w dyspozycji Sądu Rejonowego w Miechowie, pl. Kościuszki 3a, Miechów o pow. ok. 933 m2; - otoczenie budynku będącego w dyspozycji Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7, Myślenice o pow. ok. 2.160 m2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w wzorze umowy i OPZ, stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zgodnie z art. 29 ust. 3a) ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób faktycznie uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w niżej opisanych czynnościach. Z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Zamawiający wymaga, aby najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy, a wykonujące prace w ramach wykonania zamówienia, a w szczególności prace związane z utrzymaniem czystości terenów utwardzonych, odśnieżanie, pielęgnacja terenów zielonych, Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 108 ze zm.), przy czym rozpoczęcie przez wskazane osoby realizacji tych umów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych usług w ramach wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązane wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90914000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną