Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”.

Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-443 Kraków, Józefa Marcika
 • Telefon/fax: tel. +48(12)3578000, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna
  Józefa Marcika 14C
  30-443 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(12)3578000, , fax. -
  REGON: 36405983000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trasalagiewnicka.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz.1202); 2) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy i robót dla realizacji inwestycji Zamawiającego w zakresie określonym w umowie, w tym kontrolowanie rozliczeń inwestycji z wykonawcą inwestycji, jak również z jego podwykonawcami, nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru robót i w trakcie okresu na usunięcie wad wraz z potwierdzeniem ich usunięcia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną