Świadczenie usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynków Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz na terenach przyległych do budynków

Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-463 Kraków, ul. Farmaceutów
 • Telefon/fax: tel. 728 585 179 , fax. 124 175 665
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
  ul. Farmaceutów 2
  31-463 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 728 585 179, fax. 124 175 665
  REGON: 12249293900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czdsigb.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynków Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz na terenach przyległych do budynków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynków Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz na terenach przyległych do budynków, w następujących lokalizacjach: Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25 w Wieliczce Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie, ul. Mickiewicza 21 w Skawinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5 w Niepołomicach Sąd Rejonowy w Wieliczce pl. Kościuszki 2 w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych w Wieliczce oraz Księgowość, ul. Stroma 12 w Wieliczce Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Kosiby 6, 32-020 Wieliczka (OPCJA) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3. W ramach postępowania Zamawiający wymaga, aby czynności objęte przedmiotem zamówienia, wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) - dopuszczalny wymiar zatrudnienia: nie mniejszy niż ½ etatu (powierzenie świadczenia części usług Podwykonawcy, nie zwalnia z dopełnienia ww. obowiązku).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną