Świadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego, na rzecz Województwa Małopolskiego, w zakresie kontroli procesu produkcji, odbiorów technicznych oraz odbiorów końcowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w związku z realizacją Projektu pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Małopolskie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-156 Kraków, Basztowa
 • Telefon/fax: tel. (12)6303408 , fax. (12)6160144
 • Data zamieszczenia: 2020-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6303408, fax. (12)6160144
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umwm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego, na rzecz Województwa Małopolskiego, w zakresie kontroli procesu produkcji, odbiorów technicznych oraz odbiorów końcowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w związku z realizacją Projektu pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa i nadzoru technicznego, na rzecz Województwa Małopolskiego, w zakresie kontroli procesu produkcji, odbiorów technicznych oraz odbiorów końcowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w związku z realizacją Projektu pn. Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych Zamawiający planuje udzielić przedmiotowe zamówienie w związku z zakupem EZT na podstawie Umowy dostawy EZT numer IXA/379/IS/20 z dnia 26.06.2020 z firmą NEWAG S.A., z siedzibą w Nowym Sączu (33-300), ul. Wyspiańskiego 3, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014 – 2020; projekt pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych”. Umowa dostawy EZT obejmuje zakup 7 sztuk EZT czteroczłonowych (zamówienie podstawowe) oraz przewiduje prawo opcji, w ramach którego Zamawiający przewiduje m.in.: dostawę depozytu zespołów, podzespołów i części, szczegółowo wskazanych w zał. nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71731000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną