Utrzymanie sieci teletechnicznych oraz kamer drogowych systemu sterowania ruchem UTCS.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna
 • Telefon/fax: tel. +48(12)6167000 , fax. +48(12)6167417
 • Data zamieszczenia: 2020-01-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
  Centralna 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(12)6167000, fax. +48(12)6167417
  REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie sieci teletechnicznych oraz kamer drogowych systemu sterowania ruchem UTCS.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu istniejących i zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa urządzeń i sieci związanych ze sterowaniem i nadzorowaniem ruchu drogowego i tramwajowego, w tym utrzymanie: - sieci monitoringu wideo ruchu drogowego; - sieci transmisji danych związanej z systemem sterowania i nadzoru ruchu drogowego z wykorzystaniem kabli światłowodowych. b) Zamówienie obejmuje także zlecenia dodatkowe, zlecane przez zamawiającego do realizacji przez wykonawcę, odnoszące się do składników o których mowa w punkcie a) powyżej, bez zmiany wysokości ceny zamówienia. c) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (OPZ) - załącznik nr 7 do SIWZ i Istotnych postanowień umownych (IPU) - załącznik nr 2 do SIWZ. d) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. e) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace przy realizacji usługi, powinna być zgodna z załącznikiem nr 2 do SIWZ, tj. Istotnymi postanowieniami umowy. Niespełnienie danego warunku spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. f) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. g) Wymagany okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone. h) Termin wykonania zamówienia: przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50331000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną