Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku przy ul Rezniczej 11 w Krakowie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31540 Kraków, ul. Rzeźnicza
 • Telefon/fax: tel. 122 618 810 , fax. 122 618 822
 • Data zamieszczenia: 2018-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
  ul. Rzeźnicza 11
  31540 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 618 810, fax. 122 618 822
  REGON: 29728200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach budynku przy ul Rezniczej 11 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie Szczegóły określa załącznik do pkt. D. ppkt 1. SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną