Usługi poligraficzne dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31120 Kraków, al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 126 624 413 , fax. 126 624 410
 • Data zamieszczenia: 2018-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  al. Mickiewicza 21
  31120 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 624 413, fax. 126 624 410
  REGON: 181500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://urk.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi poligraficzne dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usług poligraficznych w zakresie plakatów, posterów, ulotek i druków drobnych, broszur oraz Biuletynu Informacyjnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 2. Realizacja usług ma odbywać się sukcesywnie, w oparciu o bieżące zapotrzebowanie zamawiającego, zgodnie z zasadami sztuki drukarskiej, obowiązującymi normami i przepisami, na podstawie pisemnych zleceń. Zakres usług obejmuje w szczególności skład tekstu, łamanie tekstu, przygotowanie do druku lub tylko druk, korektę, wydruk próbny, dostawę materiałów poligraficznych, a także wykonywanie innych usług związanych z należytym wykonaniem zleconej usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną