„Usługi drukowania obejmujące: Dzierżawę wraz z usługą serwisu 4 szt. laserowych urządzeń wielofunkcyjnych kolor A3 oraz 3 szt. laserowych urządzeń wielofunkcyjnych mono A4 oraz usługę serwisu 2 szt. laserowych urządzeń wielofunkcyjnych kolor A3 Canon iR-ADV C3520”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-107 Kraków, pl. Na Stawach
 • Telefon/fax: tel. +48124227110 , fax. +48124229785
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  pl. Na Stawach 1
  30-107 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48124227110, fax. +48124229785
  REGON: 35711407500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługi drukowania obejmujące: Dzierżawę wraz z usługą serwisu 4 szt. laserowych urządzeń wielofunkcyjnych kolor A3 oraz 3 szt. laserowych urządzeń wielofunkcyjnych mono A4 oraz usługę serwisu 2 szt. laserowych urządzeń wielofunkcyjnych kolor A3 Canon iR-ADV C3520”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy są usługi drukowania, w których skład wchodzi: a) usługa serwisowa z dzierżawą 4 sztuk laserowych urządzeń wielofunkcyjnych kolor A3 oraz usługa serwisowa z dzierżawą 3 sztuk laserowych urządzeń wielofunkcyjnych mono A4 (dalej jako Sprzęt objęty dzierżawą); b) usługa serwisowa 2 sztuk laserowych urządzeń wielofunkcyjnych kolor A3 Canon iR-ADV C3520 o nr seryjnych: WSJ16386, XTW19399 (dalej jako Sprzęt objęty usługą serwisową); Wzór umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) są odpowiednio załącznikiem nr 1 oraz 2 do SIWZ oraz stanowią integralną część SIWZ. W przypadku wystawienia elektronicznych faktur Zamawiający zastrzega, że Wykonawca na fakturach oprócz elementów wymaganych przepisami ustawy o VAT zobligowany jest zawrzeć numer umowy zamówienia publicznego oraz informacje dotyczące odbiorcy płatności. Numer umowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający jest upoważniony do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, za pośrednictwem konta znajdującego się na Platformie Elektronicznego Fakturowania o numerze PL6762129505. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu - na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 ustawy; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. VI.2 SIWZ. 2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunki udziału w postępowaniu będą spełnione, gdy spełniać je będzie jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego; - żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie określonej w pkt. 1. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). Powyższe dotyczy również spółki cywilnej. W takim przypadku zamiast pełnomocnictwa do oferty można załączyć umowę spółki cywilnej lub uchwałę wspólników, o ile wynika z niej jednoznacznie sposób reprezentacji spółki. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali usługi za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych usług na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nastąpi w dniu, w którym Narodowy Bank Polski nie publikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Zamawiający wymaga w zakresie zamówienia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności: a) monitorowanie, kontrola i ocena stanu technicznego urządzeń, b) przeprowadzanie okresowych przeglądów urządzeń, c) konserwacje, naprawy i czyszczenie urządzeń, d) wymiany uszkodzonych lub zużytych części/podzespołów, e) usuwanie wad i usterek urządzeń, f) dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz ich instalacji w urządzeniach, g) prowadzenie książki serwisowej urządzeń, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia (pkt. XVIII SIWZ). 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej, 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta nie obejmująca całości przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ. Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2023 r. lub do czasu wykorzystania środków, o których mowa w §6 ust. 1 wzoru Umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. ZAMAWIAJĄCY, ZGODNIE Z ART. 24AA USTAWY, INFORMUJE, ŻE NAJPIERW DOKONA OCENY OFERT, A NASTĘPNIE ZBADA, CZY WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA, JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA WYKLUCZENIU. Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zw. RODO informuję, że: Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Krakowie przy Placu Na Stawach 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy kancelaria@wupkrakow.pl, telefonicznie pod numerem 12 42 87 870 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Pozostałe informacje w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych znajdują się w Rozdziale XXI SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79820000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną