USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO NA POTRZEBY OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni
 • Telefon/fax: tel. 126468502 , fax. 126468930
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126468502, fax. 126468930
  REGON: 12118869400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO NA POTRZEBY OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu sanitarnego (medycznego), obejmującej przewóz pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie środkami transportu wyposażonymi w sygnalizację świetlną w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. 2. Świadczenie usługi, o której mowa w pkt. III ppkt. 1 będzie wykonywane w granicach administracyjnych miasta Krakowie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godziny 18:00 do godziny 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 8:00 dnia następnego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i wzór umowy z Załącznika nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający szacuje, iż szacunkowa liczbę godzin w 1 miesiącu wyniesie 541. 5. Szacunkowa wielkość i zakres zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt. VII wynosi 13 000 godzin, i została wskazana w Załączniku nr 1 do Specyfikacji. 6. Wykonawcy z którym Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkości i zakresie podanej w pkt. III ppkt. 5. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie i wielkości w pkt. III ppkt. 5, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, że minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany wyniesie 60% wielkości i zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt. III ppkt. 5. W pozostałym zakresie realizacja zamówienia będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 9. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną