USŁUGA ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OPAKOWAŃ Z zAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni
 • Telefon/fax: tel. 126468502 , fax. 126468930
 • Data zamieszczenia: 2019-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126468502, fax. 126468930
  REGON: 12118869400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ OPAKOWAŃ Z zAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz opakowań z Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim ul. Mickiewicza 7, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 4. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3. 5. Zamawiający informuje, iż podane ilości w Załączniku nr 1 do Specyfikacji są ilościami szacunkowymi (są jedynie prognozą zapotrzebowania Zamawiającego). Wykonawcy z którym Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkości i zakresie podanej w zamówieniu. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie i wielkości zamówienia, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną