Usługa modernizacji mechanizacji dolnej sceny

"Opera Krakowska" w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: "Opera Krakowska" w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-512 Kraków, ul. Lubicz
 • Telefon/fax: tel. 12 29 66 101, 12 29 66 202 , fax. 12 29 66 103
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Opera Krakowska" w Krakowie
  ul. Lubicz 48
  31-512 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 29 66 101, 12 29 66 202, fax. 12 29 66 103
  REGON: 27880185935000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.opera.krakow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Artystyczna Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa modernizacji mechanizacji dolnej sceny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa modernizacji mechanizacji dolnej sceny, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, w tym w oparciu o specyfikacje i opracowania wymienione w punktach od a - b: a) „Projekt zmian konstrukcyjnych 9 szt. zapadni wtórnych w celu zwiększenia maksymalnej wysokości w zapadni do 200 cm, co umożliwi wchodzenie artystów pod zapadnie”, b) „Projekt wymiany podłogi scenicznej znajdującej się na scenie głównej, proscenium oraz w lewej kieszeni scenicznej wraz z korektą torów i systemu prowadzenia wózków scenicznych bocznych”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98390000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną