Usługa drukowania, kopiowania i skanowania na urządzeniach dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę w budynkach Izby Administracji Skarbowej na terenie województwa małopolskiego

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-007 Kraków, Wiślna
 • Telefon/fax: tel. 12 62 90 205, , fax. 12 421 67 57
 • Data zamieszczenia: 2019-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
  Wiślna 7
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 62 90 205, , fax. 12 421 67 57
  REGON: 10212700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.malopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-krakowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa drukowania, kopiowania i skanowania na urządzeniach dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę w budynkach Izby Administracji Skarbowej na terenie województwa małopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania, kopiowania i skanowania na urządzeniach dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę w budynkach Izby Administracji Skarbowej na terenie województwa małopolskiego, wraz z oprogramowaniem, serwisem i materiałami eksploatacyjnymi. Urządzenia zostaną dostarczone, zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga aby urządzenia wielofunkcyjne były wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r. 3. Szczegółowe opisy przedmiotu i warunki realizacji zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ, b) Wykaz urządzeń i lokalizacji – Załącznik nr 2 do SIWZ, c) Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną