Usługa druku i dostawa publikacji „Between The Kingdom of Complacency and The City of Hysteria

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki
 • Telefon/fax: tel. 122 992 041 , fax. 124 226 566
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Plac Matejki 13
  31-157 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 992 041, fax. 124 226 566
  REGON: 27578300000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druku i dostawa publikacji „Between The Kingdom of Complacency and The City of Hysteria
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa druku i dostawa publikacji „Between The Kingdom of Complacency and The City of Hysteria” 2. Druk w.w. publikacji będzie realizowany na materiałach własnych Wykonawcy 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostarczenie wydrukowanych nakładów książek (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy) oraz rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Wydział Malarstwa ASP im. Jana Matejki w Krakowie - 31-157 Kraków, Plac Matejki 13. Koszty związane z dostawą gotowego przedmiotu zamówienia do jednostki organizacyjnej Zamawiającego winny zostać wliczone do ceny usług poligraficznych. 5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 6. Wszelkie prace i czynności nieopisane w SIWZ, a zdaniem Wykonawcy niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste, uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia i wliczyć do ceny oferty. 7. Odbiór wydrukowanego nakładu objętego zamówieniem będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi Zamawiającego i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik do umowy. 8. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy. 9. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ zostaną odrzucone. 10. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ, bądź załącznikach do SIWZ, nazw materiałów lub znaków towarowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, jednak o parametrach techniczno - jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki materiałów/produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1 do SIWZ. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wykonawca oferując materiał równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. 11. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością materiałów Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań. 12. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy 13. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga złożenia oferty wariantowej w oparciu o art. 83 ust. 1 ustawy 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia - Podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, zakresu (część) zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji, wówczas zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału Podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego działania jak za własne. 19. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby pracujące przy obsłudze maszyn drukarskich, wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia w zakresie druku, byli zatrudnieni przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późniejszymi zmianami). Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej czynności. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. 20. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Druk i dostawa publikacji „Between The Kingdom of Complacency and The City of Hysteria” Szczegółowe informacje na temat zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest publikacja, na którą składają się dwie części (odrębne książki) wg specyfikacji jak niżej. Książki winny być umieszczone w foliowym etui wielorazowego użytku, wykonanym z folii o wysokiej gramaturze - wg załączonej wizualizacji (zdjęcie poglądowe) i dopasowane rozmiarem do kompletu książek. Obydwie książki mają być umieszczone w jednym etui. Nakład po 500 egzemplarzy każdej książki w komplecie Publikacja posiada ISBN Technika druku - druk w technice offsetowej Specyfikacja książki pierwszej:  liczba stron 88 wnętrze + 4 strony okładka  wymiary (po obcięciu) 290 mm x 290 mm  liczba kolorów druku (wnętrze) 4 + 4  papier wnętrza powlekany 90g/m2 + lakier dyspersyjny np. papier MAXI SILK + druk UV / lub równoważny /  okładka twarda, szyta nićmi, z wyklejką  rodzaj kartonu na okładkę papier mat. 300g/m2  liczba kolorów druku (okładka) 4 + 0 Specyfikacja książki drugiej:  liczba stron 84 wnętrze + 4 strony okładka  wymiary (po obcięciu) 120 mm x 120 mm  liczba kolorów druku (wnętrze) 4 + 4  papier wnętrza powlekany 90g/m2 + lakier dyspersyjny np. papier MAXI SILK + druk UV / lub równoważny /  okładka miękka, szyta nićmi,  rodzaj kartonu na okładkę - powlekany 90g/m2 + lakier dyspersyjny  liczba kolorów druku (okładka) 4 + 0 Materiały do druku będą przekazane wykonawcy w formie elektronicznej - zamknięty plik PDF Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę druku próbnego w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego plików do druku tj.: 1) ozalid książki 2) druku okładki (1 egzemplarz w skali 1:1 na podłożu docelowym), 3) proof druku ilustracji. Realizacja zamówienia w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia do Wykonawcy plików do druku Planowany termin realizacji: czerwiec/lipiec 2019 roku Użytkownik: dr hab. Witold Stelmachniewicz prof. ASP - Dziekan Wydziału Malarstwa ASP, tel. 12/ 299 20 31 Zamawiający zastrzega, że nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych warunkach opisanych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną